med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K69 av Bruno Poromaa m.fl. (s)

av Bruno Poromaa m.fl. (s)
I enlighet med riksdagens beslut 1987 har Radiotjänst i
Kiruna AB etablerats i Kiruna. Etableringen och
uppbyggnaden av företaget har genomförts framgångsrikt
och på mycket kort tid. Företaget ansvarar sedan två år för
uppbörd av TV-avgifter i Sverige. Verksamheten bedrives
rationellt och effektivt samt uppfyller väl de mål och krav
som riksdagen uttalat för företaget och dess verksamhet.
Radiotjänsts etablering till Kiruna har medfört
tillskapande av 85 arbetstillfällen i denna av arbetslöshet
hårt drabbade kommun. Arbetslösheten i Kiruna är i dag ca
8 %, 
dvs. ca fyra gånger högre än de ''skrämmande höga
arbetslöshetstal'', som anges i genomsnitt för riket.
Enligt vårt förmenande kan Radiotjänsts väl fungerande
organisation med framgång ta sig an ytterligare uppgifter
och därigenom skapa fler arbetstillfällen i Kiruna.
Med anledning av regeringens proposition 1990/91:149
och med vad som ovan sagts bör därför ansvaret för
administration och inkassering av koncessionsavgifter från
den nya tredje TV-kanalen anförtros Radiotjänst i Kiruna
AB och ansvaret för administration, samordning och
förvaltning av rundradions konto anförtros Radiotjänst i
Kiruna AB. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ytterligare arbetsuppgifter för
Radiotjänst i Kiruna AB.

Stockholm den 16 april 1991

Bruno Poromaa (s)

Sten-Ove Sundström (s)

Åke Selberg (s)

Ewa Hedkvist Petersen (s)

Monica Öhman (s)

Leif Marklund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)