med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K68 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s)

av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s)
Stärk lokalradions programmässiga självständighet --
säkra mångfalden i etern
Det är viktigt att lokalradion ges resurser att fortsätta
och utveckla den lokala public service-radion i Sverige.
Genom den explosionsartade medieutveckling som nu
äger rum i Sverige har vi redan -- och kommer ännu mer i
framtiden att få -- tillgång till mer TV och mer radio. De
alternativ till SR-koncernen som nu finns och är på väg är
huvudsakligen kommersiella satellit- och kabelkanaler.
Lyssnare och tittare får information och underhållning från
hela världen. Det mesta sänds på främmande språk.
Den internationella utvecklingen i en sådan situation
visar att behovet av program på det egna språket, ja t.o.m.
på den egna dialekten, ökar.
Det finns ett helt legitimt och självklart behov av att höra
de egna lokala politikerna, att möta den egna lokala
kulturen, att få information om det som händer i den egna
kommunen eller på orterna i den omedelbara närheten.
Vi ställer oss bakom propositionens förslag om att samla
resurserna för både lokal- och rikssänd radio till ett
ljudbolag med uppdrag att göra en icke-kommersiell public
service-radio. Det bör enligt vår mening gå att göra denna
radio ännu bättre med mer rättvist fördelade resurser.
En absolut förutsättning är naturligtvis 1. 
att den programmässiga självständighet lokalradion
har i dag bevaras och förstärks,
2. att lokalradion kan fortsätta att utveckla den baskanal
med populärt uttryckt ''både djup och bredd'' som man
börjat göra men ännu inte fått resurser att slutföra samt 3. 
att lokalradion får behålla det lokala
självbestämmandet över vad kanalen skall innehålla.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att det nya radiobolaget skall ges
två programmässiga uppdrag, ett lokalt och ett nationellt.,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att minst nuvarande bredd och
djup i det programmässiga lokala uppdraget skall gälla,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att lokalradiostationernas
programmässiga självständighet skall bevaras och stärkas,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att så att FM 4 i första hand skall
stå till lokalradiostationernas förfogande och att nuvarande
möjlighet att flexibelt använda kanalen över dygnet
bibehålls,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att lokalradions rationella
organisation, arbetsmetoder och styrsystem skall tillvaratas
och vidareutvecklas.

Stockholm den 16 april 1991

Karl-Erik Svartberg (s)

Evert Svensson (s)

Lennart Nilsson (s)

Lisbet Calner (s)

Sverre Palm (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)