med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K67 av Gustav Persson m.fl. (s)

av Gustav Persson m.fl. (s)
Radion i Sverige kommer under 1990-talet att genomgå
stora förändringar. Nya finansieringskällor som reklam och
sponsring kan bli aktuella, nya aktörer med tillgång till nya
frekvensområden (104--108 MHz) samt satellit och
kabeldistribution kommer att finnas. Ljudkvalitén i form av
digital distribution förbättras.
Denna utveckling kommer till stor del att förändra den
lokala mediesituationen. I ett sådant läge är det enligt vår
mening av stor betydelse att svensk lokal public service-
radio kan hävda sin ställning såväl kvalitativt som
publikmässigt.
Lokalradion har i vårt land utvecklats till en ''eterns
länstidning'' med hög lyssnarfrekvens. Varje vardag lyssnar
mer än var fjärde svensk på lokalradion. Lokalradion är
således ett viktigt inslag i vår lokala medieverksamhet. Dess
betydelse förstärks ytterligare i pressdödens fotspår. Inom
många regioner i landet finns endast en lokal tidning, vilket
ger ett mycket ensidigt utbud.
Lokalradion har också närheten till publiken och kan
därför lättare få gensvar. En mycket självständig och
utvecklad public service-verksamhet har skapats som vid
jämförelse med övriga länder i Europa kan betecknas som
unik.
Verksamheten vid lokalradion drivs med en begränsad
personalstyrka vid jämförelse med andra massmedier. När
lokalradiostationerna fick egna frekvenser tredubblades
sändningstiderna med i stort sett oförändrade resurser. En
viktig del i detta är den s.k. självkörningen, dvs att
presentatören är sin egen tekniker.
Vi finner att det är av mycket stort värde att lokalradion
får behålla sin självständiga ställning. Att den lokala radion
får förbli en lokal radio med lokal produktion för lokal
sändning.
I en tid med snabba förändringar och ökat internationellt
beroende får den lokala dimensionen samtidigt ett ökat
värde för människorna. Lokal identitet och folklig kulturell
förankring kommer inte att försvåra utan underlätta
integrationssträvandena som pågår i vårt land och ute i
Europa.
För den lokala serviceradion är det väsentligt att
följande villkor uttalas som en förutsättning för det nya
avtalet mellan staten och radiobolaget:att radion har två
programmässiga uppdrag; nationellt och lokaltatt minst
nuvarande bredd och djup i det programmässiga lokala
uppdraget skall gällaatt lokalradiostationernas
programmässiga självständighet skall vara minst lika stor
som nu samtatt riksdagens beslut att FM 4 i första hand
skall stå till lokalradiostationerna förfogande
I de riktlinjer som riksdagen uttalar bör särskilt
framhållas:att lokalradions rationella organisation,
arbetsmetoder och styrsystem bör tillvaratas ooch
vidareutvecklas samtatt strukturförändringarna i
Sveriges Radio skall syfta till att förstärka resurserna för
den lokala radioproduktionen för lokal sändning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalradions ställning.

Stockholm den 16 april 1991

Gustav Persson (s)

Barbro Andersson (s)

Ingrid Andersson (s)

Björn Kaaling (s)

Gunnar Thollander (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)