med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K66 av Bo Forslund m.fl. (s)

av Bo Forslund m.fl. (s)
I proposition 1990/91:149 föreslås ytterligare en
markbaserad TV-kanal finansierad genom reklamintäkter.
Sändarnätet skall byggas ut så att sändningarna kan tas
emot i alla delar av landet.
Lokaliseringsort för denna tredje TV-kanal är inte
föreslagen. Sundsvall skulle bli en utmärkt ort för denna
lokalisering.
Eftersom man kan befara att marknadsmässiga och
ekonomiska aspekter kommer att väga tungt vid
lokaliseringen av denna kommersiella TV-kanal är det
sannolikt att övriga landet inte kan konkurrera med de tre
storstäderna.
Det finns alltså risk för att den nya kanalen blir en ny
''storstadskanal'' i likhet med t.ex. TV4, där det enligt
uppgift finns två frilansreportrar som skall bevaka Norrland
som omfattar en tredjedel av hela Sveriges yta. Naturligtvis
blir det en bristfällig nyhetsbevakning.
För att få bra kvalitet och ett mångsidigt programutbud
som omfattar hela landet är det nödvändigt att i samband
med koncessionen av reklam-TV styra hela eller delar av
verksamheten till norra delen av landet, exempelvis
Sundsvall.
Norrland bör få en större del av TV-produktionen än i
dag. Alternativt kan detta också ske genom att gynna TV2s
utveckling i Norrland.
I Sundsvall finns en lång rad goda förutsättningar både
för produktion av reklam-TV för den nya kanalen samt för
en utvidgad verksamhet av TV2.
En lokalredaktion för nyhetsbevakning och
reklamproduktion kan med fördel lokaliseras till Sundsvall.
Lokaler kan ställas till förfogande för en snabb etablering.
Tonhallen, Kulturmagasinet, Sporthallen, Nordic-hallen är
exempel på arenor där program med fördel kan spelas in.
För Sundsvall talar ytterligare många fördelar:
Sundsvall har ett regionalt bra läge mitt i Norrland,
Sundsvall är Norrlands största befolkningscentrum,Det
bör vara värdefullt och intressant att förlägga verksamhet
även utanför Stockholm och storstadsområdena.TV2
kan erbjuda befintlig utrustning till reklam-TV-kanalen.
Det kan vara fördelaktigt att t.ex. köpa teknik under
inledningsskedet.Sundsvall är den etablerade
mediestaden i norr.TV2 i Sundsvall är mycket meriterat
genom de program som redan är etablerade här, t.ex. Mitt
i naturen, utsändningar från Tonhallen med Kjell Lönnå,
Partiveckan, Café Sundsvall, Mittnytt m.m.Högskolans
snabba utveckling samt den nya journalistlinjen utgör
viktiga delar för en framtida TV-utbyggnad i Sundsvall.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalisering av hela, eller delar
av, den tredje markbundna TV-kanalen till Sundsvall,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av utveckling av TV
2s verksamhet i Norrland.

Stockholm den 16 april 1991

Bo Forslund (s)

Rune Jonsson (s)

Martin Segerstedt (s)

Sven Lundberg (s)

Bo Holmberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)