med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K65 av Sten Andersson i Malmö och Bertil Persson (m)

av Sten Andersson i Malmö och Bertil Persson (m)
Riktlinjer för Sveriges Radio-koncernen
Såväl den parlamentariska radio- och TV-beredningens
betänkande 1991-03-20 som regeringens proposition
1990/91:149 Radio- och TV-frågor är mycket allmänt
skrivna. Risken kan inte uteslutas att det nya radiobolag
som skall uppstå efter sammanslagning av Riksradion och
lokalradion kan komma att tolka skrivningarna som
klartecken för att lägga ner nuvarande lokalradiostationer.
Några garantier för Lokalradions fortbestånd finns inte vare
sig i regeringens proposition eller i radio- och TV-
beredningens betänkande.
Det finns 25 lokala radiokanaler och dessa beräknas år
1991 svara för 77 900 
sändningstimmar. Lokalradion når i genomsnitt 26 procent 
av befolkningen på vardagar. Lyssnarsiffrorna
varierar mellan 13 och 52 procent 
(Gotland). Lokalradions budget för år 1991
uppgår till 429 miljoner 
kronor.
Det finns 25 lokala radiostationer med 45 bemannade
lokalredaktioner. Produktionskostnaderna för Lokalradion
är mycket låga. Flexibilitet och god service kännetecknar
verksamheten. Varje lokalradiostation drivs idag med
programmässig och organisatorisk självständighet. Den
organisatoriska självständigheten gäller såväl personal,
teknik som ekonomi.
Lokalradions publika framgång, långa erfarenhet och
professionalism borde vara tillräckliga argument för att
satsa på lokalradion. Erfarenhet från andra länder talar
dessutom för att lyssnarna föredrar en lokal radio. Den
service och flexibilitet, som lokalradion kan ställa upp med
är unik. Inget annat medium kan som lokalradion snabbt
ställa om sin verksamhet för att snabbt hjälpa den lokala
befolkningen med den service, de nyheter, den kultur och
den politiska debatt som direkt berör dem.
Betänkandet säger att det skall satsas på regional och
lokal produktion. Ingenting om lokal utsändning, vilket är
en förutsättning för lokalradio. Det heter att det nya
radiobolaget skall ha fyra rikstäckande nät. Således inte
som i dag, då det finns tre rikstäckande kanaler plus 25
lokalradiokanaler.
Det talas om nya resurser (150 miljoner 
kronor per år i fyra år), men det krävs samtidigt
att 200 miljoner 
kronor skall sparas. Enligt Sveriges Radio-
koncernens VD Örjan Wallqvist är detta omöjligt.
Beredningen har framför allt tagit hänsyn till
organisationsfrågorna och till hur mycket Sveriges Radio
skall rationalisera. Det sägs inget om vilket innehåll
lyssnarna vill ha eller är i behov av. Inget om det innehåll
som behövs för att möta framtida konkurrenter. Även detta
är oroande. Det som lokalradion visat vara så framgångsrikt
hos den lokala befolkningen måste slås vakt om och allt
göras för att behålla -- även i ett nytt radiobolag.
I en sådan situation blir det svårt att lägga ytterligare
sparkrav på lokalradion. Densamma är redan det mest
effektiva och rationella medium vi har i landet. Därför är
det fel att lägga ner eller minska på lokalradions uppdrag.
Därför måste också riksdagsbeslutet få en klart uttalad
inriktning. Den nya radioledningen måste få i uppdrag att
inte bara bevara det lokala uppdraget och de lokala
sändningarna, utan också satsa på att förstärka detta.
När det nya radiobolaget bildas är det således viktigt att
lokalradions verksamhet får bestå. Man bör alltså kräva att
i detta bolag:
1. Varje lokal station skall disponera en egen kanal.
Således ej begränsas av inlagda riksprogram eller hänvisas
till ''fönster''.
2. På varje lokal station skall det finnas en redaktion för
lokala sändningar.
3. En sådan redaktion skall ha såväl programmässig som
organisatorisk och ekonomisk självständighet.
4. Styrelserna för Sveriges Riksradio och Lokalradion
bör i sitt arbete inför ett nytt avtal få i uppdrag att utreda
möjligheten att göra de lokala radiostationerna helt
fristående och självständiga.
5. Verksamheten vid nuvarande Riksradions distrikt bör
efter sammanslagningen kunna spridas till flera lokala
radiostationer, dvs. program avsedda att sändas över hela
landet.
Stockholmsdominansen inom media är redan så stor att
det vore fel att låta ett nytt stockholmskt radiobolag ta över
lokalradions sändningar och ta ifrån den lokala
befolkningen den möjlighet till lokalt inflytande och lokal
demokrati som lokalradion står för.
Svenska folket har i 12 år satsat 100-tals miljoner på
Lokalradion. Att detta uppskattats av lyssnarna ger
lyssnarsiffrorna bevis på. Det har också helt naturligt
inneburit att Lokalradion byggt en mängd erfarenhet,
kunskaper och professionalism. Det är både
kapitalförstöring och att gå emot den lokala befolkningen
att inte också fortsättningsvis bygga vidare på detta.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalradions ställning och
verksamhet.

Stockholm den 16 april 1991

Sten Andersson (m)

Bertil Persson (m)

i Malmö
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)