med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K64 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

av Lisbeth Staaf-Igelström (s)
I propositionen sägs: ''Ett sätt att söka åstadkomma att
ett nytt TV-företag får en programprofil med en inriktning
på andra delar av landet än huvudstaden, är att se till att
verksamhetens ledning förläggs utanför
huvudstadsområdet.''
De företag som är intresserade av att driva den tredje
markbundna kanalen skall i sin ansökan komma med
förslag om lämplig ort för den nya TV-stationen.
Hitintills har endast Göteborg och Malmö nämnts som
seriösa alternativ till lokalisering i Stockholm. Detta oroar
oss som representerar andra regioner i Sverige och som
anser att den nya TV-stationen bör förläggas till område
utanför de tre storstadsregionerna.
Den jämförelsevis korta ansökningstiden försvårar
möjligheten för de ansökande företagen att kunna ta
ställning till om andra delar av landet är att föredra -- och i
så fall vilka orter som kan komma ifråga. Detta faktum
lägger ett särskilt ansvar på regeringen vid bedömningen av
de olika förslagen och vid diskussionerna med de ansökande
företagen.
Mycket talar för att Karlstad är den lämpligaste orten för
en ny TV-station.
Några argument för detta:Karlstad är en strategisk
knutpunkt i det markbaserade distributionsnätet för radio
och television, i dignitet fullt jämförbar med Stockholm.
Dimensioneringen framgår grovt av bifogade skiss över
nätet. Programdistributions- och
programinsamlingsmöjligheterna är fullt jämförbara med
dem som i dag finns i Stockholm.Det kan av
försvarsstrategiska skäl vara lämpligt att förlägga
verksamheten till Karlstad, med ett skyddat läge i
inlandet.Karlstad är klart ledande i mediesammanhang
av de större städerna i Sverige. I DNs undersökning kom
Karlstad på första plats.Karlstad har en bra
mediestruktur med huvudkontor för två länstidningar,
Sveriges största landsortstidning, regional TV, ett av landets
produktivaste riksradiodistrikt och lokalradio.I
kommunikationshänseende ligger Karlstad centralt i många
avseenden, men är ändå en regional motvikt till
storstäderna.Karlstad, som av Stockholms
handelskammare beskrivits som rikets andra huvudstad,
har också en differentierad arbetsmarknad, goda
utbildningsmöjligheter på alla nivåer och en kostnadsnivå
som vid en storstadsjämförelse är mycket fördelaktig.
Utanför de befintliga TV-kanalernas verksamhet har
Karlstad i dag en väl utbyggd kompetens för
programproduktion, t.ex. produktion av naturprogram för
TV4, Delta Medias programproduktion åt kunder i hela
Norden och Sebrafilms långa erfarenhet av nationell och
internationell produktion.I framtiden kommer det
skandinaviska produktionssamarbetet på TV-sidan att öka.
Karlstad har där fördelar -- den ligger geografiskt mitt i
Norden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalisering till Karlstad av
ledningen för den tredje markbundna TV-kanalen.

Stockholm den 16 april 1991

Lisbeth Staaf-Igelström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)