med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K62 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp)

av Bengt Harding Olson m.fl. (fp)
Regeringens proposition 1990/91:149 bär visserligen
titeln ''Om radio- och TV-frågor'' men behandlar mest TV-
mediet och alldeles för lite radiosidan.
Ändrad organisation
Det avgörande förslaget på radiosidan är otvivelaktigt
att Riksradion ska föras samman med Lokalradion till ett
gemensamt ljudradiobolag. Det förutsättes att detta bolag
får ett eget avtal med staten omfattande både ett nationellt
och ett lokalt programuppdrag. Det nya avtalets närmare
innehåll är svårare att nu förutse men borde till sina
huvuddrag motsvara nuvarande uppdrag. För övrigt
kommer resursfördelningen mellan verksamhetsgrenarna
att avgöras genom interna bolagsbeslut.
Mot strömmen
Vid framförandet av detta organisationsförslag har man
inte tillräckligt beaktat den internationella
radioutvecklingen. I denna del hänvisas till motion
1990/91:Kr330 av Bengt Harding Olson (fp) om
lokalradions framtid.
Runt om i Europa pågår en omfattande decentralisering
och avreglering av radiomediet. I Sverige går vi den
motsatta vägen. Den rätta modellen har framförts i nämnda
motion och innebär i korthet att man tillskapar en fri lokal
radioverksamhet.
Vid sammanslagning
För det fall att Riksdagen beslutar om sammanslagning
av Riksradion och Lokalradion måste ställas särskilda krav
på det nya ljudradiobolaget för att säkra den framtida
radioverksamheten.
Rent allmänt är det synnerligen angeläget att det nya
ljudradiobolaget kraftfullt kan hävda sin ställning
kvalitetsmässigt och publikt på både nationell och lokal
nivå. Vissa minimikrav måste uppställas för att säkra
lokalradioprofilen i linje med nu gällande radioavtal. Först
och främst krävs att man garanterar de lokala
radiostationernas programmässiga självständighet och
deras fortsatta disposition av den egna P 4-kanalen. För
dessa stationer måste det ovannämnda dubbla uppdraget
innebära att det ska förekomma lokal produktion för lokal
och/eller nationell utsändning. Den interna
resursfördelningen inkl. erforderliga besparingsåtgärder får
inte göras så att den lokala radioverksamheten äventyras.
Målet bör vara att den lokala radioverksamheten ska kunna
bedrivas i samma omfattning som nu och helst i något
utökad sådan. Detta är angeläget ur såväl
yttrandefrihetsrättslig som regionalpolitisk synpunkt.
Vad nu anförts är viktiga riktlinjer som bör fastställas av
Riksdagen.
Framtidens radio
Av propositionen framgår att det ska tillsättas en ny
utredning för att klarlägga förutsättningarna för ytterligare
ljudradiosändningar. Först ska teknisk expertis ta fram ett
underlag som ska redovisa möjligheterna vid dels ny
sändningsteknik i form av digitaliserad utsändning och dels
oförändrad teknik genom förbättrad frekvensekonomi.
Denna utredning ska vara klar under 1991.
Det är dock redan allmänt känt att nu omedelbart finns
frekvenstillgång för ytterligare cirka 250 nya radiostationer
och omkring 1995 kanske 10-faldigt flera genom
digitaltekniken.
Under 1992 torde det bli nödvändigt med ett
parlamentariskt beslut om den framtida radioverksamheten
inklusive frågorna om avreglering och finansiering.
Då är det nya radiolandskapet ett faktum. Det
kännetecknas främst av en knivskarp extern
radiokonkurrens särskilt genom reklamfinansierad
utländsk radio.
I denna situation måste det nya Ljudradiobolaget ha
beredskap att möta denna mediakonkurrens. Denna
beredskap måste byggas upp redan från början.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om integreringen mellan riksradion
och lokalradion,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om garanterad lokalradioprofil,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om beredskap inför kommande
radiokonkurrens.

Stockholm den 15 april 1991

Bengt Harding Olson (fp)

Margareta Fogelberg (fp)

Sigge Godin (fp)

Ulla Orring (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)