med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K60 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)
I propositionen föreslås bl.a. en ny reklamfinansierad
tredje TV-kanal. Den skall drivas av företag utanför
Sveriges Radio-koncernen.
Föredragande departementschefen framhåller det
väsentliga att den samlade TV-verksamheten i Sverige
speglar landet som helhet. Programmen bör ta upp
frågeställningar och uppfattningar som är aktuella i olika
delar av landet och inte domineras av ett
huvudstadsperspektiv.
Det är viktigt att den nya TV-kanalen ges en bredare
uppgift att spegla händelser över hela landet och därmed
bryta den huvudstadskoncentration som dagens massmedia
skapat.
Den rundgång och styrning av viktiga samhällsfrågor
som nu sker genom Stockholmskoncentrerade riksmedier
begränsar i viss mån yttrandefriheten. Genom att ofta starta
debatten i radio och TV med citat från debattartiklar i
huvudstadstidningarna, Dagens Nyheter och Svenska
Dagbladet, som i sin tur återger och kommenterar TV- och
radioprogrammens innehåll, skapas en ur riksperspektiv
begränsad debatt.
En väg för att ge det nya TV-bolaget en bredare
programprofil med inriktning på andra delar av landet än
storstadsregionerna är att följa exemplen i våra grannländer
Danmark och Norge. Där har TV-kanalerna lokaliserats ut
från huvudstaden.
Därmed har man lyckas skapa en bredare
mediebevakning över landet. Genom att på samma sätt
styra ut den nya TV 3-kanalen och bryta
storstadsmonopolet i TV-mediet ges tittarna en aktivare
information om hela landet, och samhällsdebatten ges en
bredare förankring i folkflertalet. Tittarna i landets södra
delar kan t.ex. få en riktig information om att de s.k. gröna
vintrarna inte gäller landet som helhet och att man inte
måste åka till Alperna för att vinterturista. Det finns
faktiskt mycket goda förutsättningar för det i Norrland även
om de huvudstadskoncentrerade TV-kanalerna genom sitt
begränsade medieperspektiv inte klarar av att informera om
detta.
Ett försök att sprida programutbud har gjorts genom TV
2-kanalens decentraliserade konstruktion, med ett
programutbud som är uppbyggt på TV-distrikten. Men det
är viktigt att ytterligare förstärka TV:s regionala förankring
och bryta storstadskoncentrationen. Detta kan ske genom
att den nya TV 3-kanalen och dess säte förläggs i norra
Sverige. I Norrbotten och Västerbotten finns en erfarenhet
av regional-TV, främst i form av Nordnytt och
egenproducerade program.
Via dagens effektiva flygkommunikationer är t.ex.
avståndet Luleå--Stockholm likvärdigt Stockholm--Malmö
eller Stockholm--Göteborg.
En lokalisering till Luleå av den nya TV-kanalen bör
därför prövas. Därmed kan storstadskoncentrationen
brytas och TV-tittarna ges en möjlighet att få en aktuellare
information om utvecklingen även utanför
storstadsregionerna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalisering av den nya tredje
TV-kanalen till Luleå.

Stockholm den 11 april 1991

Sten-Ove Sundström (s)

Åke Selberg (s)

Monica Öhman (s)

Bruno Poromaa (s)

Ewa Hedkvist Petersen (s)

Leif Marklund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)