med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

Motion 1990/91:Fö4 av Sören Lekberg och Lennart Andersson (s)

av Sören Lekberg och Lennart Andersson (s)
Riksdagen har tidigare beslutat att avveckla nuvarande
verksamheter vid Almnäsetablissemanget. ING 1 skulle
samlokaliseras med P10 i Strängnäs, armens fältarbetsskola
flyttas till Eksjö samt FN-skolan placeras vid ING 1s
anläggningar i Kungsängen.
Bakgrunden till detta beslut var besparingsskäl, även om
omlokaliseringarna kräver betydande investeringar. Det
framhölls i samband med det tidigare beslutet att de
frigjorda anläggningarna i Almnäs skulle användas för
annan verksamhet inom försvarets område. Det fanns långt
framskridna planer på att flytta större delen av FOAs
verksamhet till Almnäs, men detta tycks inte längre vara
aktuellt.
I propositionen föreslås nu att det tidigare
riksdagsbeslutet om ING 1s flyttning ändras till att
regementet helt avvecklas. Vad som skall ske med
anläggningarna i Almnäs nämns överhuvudtaget inte i
propositionen.
Däremot redovisas att det pågår en omfattande
omflyttning av militär verksamhet i Stockholmsområdet.
Marinkommando Ost skall flytta från Musköbasen vid
kusten till Tullinge. Dit skall också Östra
värnpliktskontoret, kustbevakningens östra region och 1
helikopterdivisionen flytta.
Samtidigt som man lämnar moderna lokaler i Almnäs
och på Muskö skall tydligen omfattande nyinvesteringar ske
i Tullinge.
Med anledning av den osäkerhet som tycks råda är det
enligt vår mening motiverat att frågan om ING 1s framtid
får anstå och behandlas i samband med 1992 års
försvarsbeslut.
Tiden fram till nästa försvarsbeslut kan då användas till
att närmare studera försvarets lokal- och investeringsbehov
i Stockholmsområdet samt Almnäsanläggningens framtida
användning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att frågan om ING 1s framtid bör
avgöras i samband med 1992 års försvarsbeslut.

Stockholm den 13 mars 1991

Sören Lekberg (s)

Lennart Andersson (s)
Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-14 Bordläggning: 1991-03-18 Hänvisning: 1991-03-19
Yrkanden (2)