med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

Motion 1990/91:Fö2 av Tom Heyman (m)

av Tom Heyman (m)
I propositionen föreslås att sjukvårdshuvudmännen skall
ta över det ansvar för sjuktransporter med helikoptrar som
i dag åvilar staten via rikspolisstyrelsen.
För ett antal år sedan överfördes på motsvarande sätt
ansvaret för ambulanstransporter från räddningstjänsten till
sjukvårdshuvudmännen. Detta medförde på många platser
att en ny utryckningsorganisation tillskapades vid sidan av
befintliga räddningskårer med en kraftig fördyring som
följd.
På motsvarande sätt kommer det föreliggande förslaget
att medföra ett åläggande för landstingen att bedriva
helikopterverksamhet, en för landstingen främmande
verksamhet som de flesta landsting saknar ekonomiska
förutsättningar att klara.
I propositionstexten hänvisas till avtal mellan staten och
sjukvårdshuvudmännen. Det kan ifrågasättas om
Landstingsförbundet har mandat att teckna avtal som
innebär finansiella åtaganden för landstingen, speciellt som
behovet av helikoptrar har uppstått inom totalförsvaret och
inte är något primärt behov för landstingen.
Den befintliga statliga helikopterorganisationen
(försvaret och polisen) har också viktiga uppgifter för
sjöräddning och fjällräddning. Om denna organisation
reduceras eller avvecklas innebär det att ansvaret för sjö-
och fjällräddning överförs till ekonomiskt ofta svaga kust-
och inlandskommuner. Detta kan inte vara en rimlig
utveckling. Det statliga ansvaret för denna verksamhet
måste bestå och därmed bör ansvaret för att driva
organisationen även i framtiden vara en statlig
angelägenhet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Stockholm den 5 mars 1991

Tom Heyman (m)
Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-14 Bordläggning: 1991-03-18 Hänvisning: 1991-03-19
Yrkanden (2)

Avsändare