med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

Motion 1990/91:Fö15 av Göthe Knutson och Karl-Gösta Svenson (m)

av Göthe Knutson och Karl-Gösta Svenson (m)
Fortsatta ubåtskränkningar mot Sverige visar att det
även i dag föreligger ett militärt hot mot vårt land.
Den irakiska ockupationen och terrorn i Kuwait är ett
annat exempel på att världen inte blivit märkbart
fredligare -- trots att den sovjetiska centralmakten tvingats
släppa ifrån sig Östtyskland och flertalet andra länder som
kommunistregimer förslavade efter andra världskriget.
Fortfarande har Sovjetunionen i stort sett samma
militära styrkevolym i dag som under senare år.
Kommunistregimen har dessutom falskspelat mot
västländerna i fråga om nedrustningsavtalet för
Centraleuropa.
Ubåtskränkningarna måste stoppas
Vi motionärer konstaterar att Sverige bl.a. måste ha ett
starkt marint försvar. Så länge ubåtskränkningar
fortsätter -- och så är dessvärre fallet -- måste vi fortsätta att
bygga upp ubåtsskyddet. Det kräver bl.a. fler
högkvalitativa ytstridsfartyg och ubåtar. Vi måste bli
''herrar i vårt eget hus''!
Vi vill att marina fartyg skall byggas i sådan omfattning
att svenska flottans kapacitet och effektivitet växer till den
nivå att ubåtskränkningarna upphör. Vi vill att dessa fartyg
skall byggas vid Karlskronavarvet där det tekniska
kunnandet är stort.
Vi finner det ytterst angeläget att den kvalificerade
kompetensen och kapaciteten för nybyggnation av marina
fartyg behålls i vårt land. Den finns hos Karlskronavarvet
och måste rimligen bli kvar i denna för vårt land så viktiga
försvarsindustri.
Detta har stor säkerhetspolitisk betydelse för vårt land --
även i tider då vi tror oss förmärka internationell
avspänning. Det är just under en sådan period av ''glasnost''
(öppenhet) i Sovjet som ubåtskränkningar konstateras vid
vår Östersjökust.
Bygg en andra ubåtsjaktstyrka!
Vi finner det oroväckande att regeringen i propositionen
om totalförsvaret 1990/91:102 underlåter att konstatera
behovet av fortsatt svensk nybyggnadskapacitet vad gäller
ytstridsfartyg. Det är tacknämligt att regeringen förstått
behovet av ''den mest kvalificerade och svårtillgängliga
kompetensen inom varvsindustrin'', dvs.
ubåtsbyggnadsområdet. Men lika allvarlig är regeringens
bristande insikt om behovet av bibehållen
nybyggnadskapacitet vad gäller ytstridsfartyg.
Moderata samlingspartiet konstaterar i likhet med
tidigare år att ubåtsjaktskapaciteten snarast måste byggas ut
så att en andra ubåtsjaktstyrka kan sättas upp. Det innebär
främst nybyggnation vid Karlskronavarvet. Vi motionärer
vill betona vikten av ett beslut i ärendet snarast och att
anskaffningen av organisationsbestämmande
fartygsmateriel igångsätts.
Detta bör ges regeringen till känna.
400 miljoner i ökade anslag
I regeringens proposition 102 saknas ett väsentligt
förslag om ekonomiska medel till byggnation av en ny
ubåtsserie, den som kallas Ubåt 90 och skall utgöra en
uthållig och effektiv del av vårt invasionsförsvar.
Beställningen har gjorts -- men utan att pengar avsatts.
Vi anser det absolut nödvändigt att marinen
kompenseras för denna investeringskostnad; eljest
föreligger två alternativ, antingen en avbeställning av de tre
ubåtarna eller måste ytterligare neddragningar ske i olika
delar av flottan och/eller kustartilleriet. Det vore ytterst
olyckligt eftersom marinen under många år -- strängt taget
redan från slutet av 50-talet -- blivit styvmoderligt
behandlad av riksdag och regering.
Följderna ser vi i bristen på resurser i flottan för
vakthållning av vårt sjöterritorium. Inom kustartilleriet har
bl.a. viktiga moderniseringsbehov blivit eftersatta.
Vi föreslår riksdagen att anslag ges till marinen på 400
miljoner kronor utöver regeringens anvisning till Ubåt 90
(100 miljoner kronor) samt anskaffning av
organisationsbestämmande materiel för en ytterligare
ubåtsjaktstyrka (300 miljoner kronor).
Internationellt samarbete
Vi har framhållit behovet av Karlskronavarvet som en
viktig och för svensk säkerhetspolitik oundgänglig del av vår
försvarsindustri. Ytterligare ansträngningar måste göras för
att vidmakthålla den höga kompetensen och såväl
underhållssom nybyggnadskapaciteten vid
Karlskronavarvet.
Ett vidgat internationellt samarbete måste eftersträvas
för svensk försvarsindustri.
För den skull måste ökade möjligheter skapas till fler
exportorder som tryggar varvets framtid som en
säkerhetspolitisk resurs i vårt land. En översyn av regler och
tillämpning vad gäller svensk försvarsindustriexport bör
snarast leda till positiva förändringar. Detta som ett led i
den svenska försvarsindustrins behov av ökat samarbete
med utländska försvarsindustrier.
Detta bör ges regeringen till känna.
Ägarförhållandena viktiga
Som ett ytterligare led i ansträngningar att trygga hög
kompetens och kapacitet vid svensk marin försvarsindustri
och Karlskronavarvets framtid är det angeläget att
ägarförhållandena inom denna industri är de för framtiden
bästa. Vi förordar därför att en översyn sker vad gäller
ägarstrukturella förhållanden i vår marina försvarsindustri.
Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om hotbilden i svenskt närområde,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en andra
ubåtsjaktstyrka,
3. att riksdagen till C 2 Marinförband, anskaffning av
materiel för budgetåret 1991/92 anslår 400 000 000 kr.
utöver regeringens förslag avsett för Ubåt 90 (100 000 000
kr.) samt anskaffning av organisationsbestämmande
materiel för ubåtsjaktstyrka (300 000 000 kr.),
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om den svenska marina
försvarsindustrins behov av internationellt samarbete och
exportorder till Karlskronavarvet,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en översyn vad gäller
ägarstrukturella förhållanden i vår marina försvarsindustri.

Stockholm den 14 mars 1991

Göthe Knutson (m)

Karl-Gösta Svenson (m)
Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-14 Bordläggning: 1991-03-18 Hänvisning: 1991-03-19
Yrkanden (10)