med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

Motion 1990/91:Fö1 av Tom Heyman (m)

av Tom Heyman (m)
Marinens helikoptrar har stor betydelse, såväl militärt
som civilt.
Med tanke på den blygsamma marina närvaron på
västkusten så är helikoptrarna på Säve det förband som
snabbast kan vara på plats vid u-båtskränkningar.
Alternativt u-båtsförsvar saknas praktiskt taget helt.
Att denna funktion kan täckas från Berga eller Kallinge
är en orimlighet. Innan enheter därifrån har kommit på
plats har så lång tid förflutit att ytterligare spaning vanligen
är meningslös.
För den civila verksamheten är helikoptrarna på Säve
ovärderliga.
Framförallt i sjöräddningssammanhang har de utnyttjats
med stor framgång vilket inte minst demonstrerades i
samband med branden på Scandinavian Star. För den
intensiva färjetrafiken utmed västkusten är tillgången till
helikopter en säkerhetsfaktor av stor betydelse och för att
klara sådana uppdrag erfordras tunga enheter, vanliga
ambulanshelikoptrar räcker ej till.
Som strandstat har Sverige ett ansvar för sjöräddningen
i Kattegatt och Skagerrak. En nedläggning av förbandet på
Säve innebär att Sverige ej kan fullfölja detta ansvar och att
sjöräddningsverksamheten helt blir beroende av danska
helikoptrar.
Propositionens förslag om investeringsstopp för Säve
riskerar att följas av ett kommande beslut om nedläggning
av verksamheten. Så bör ej ske.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att helikopterverksamheten på
Säve skall vara kvar.

Stockholm den 5 mars 1991

Tom Heyman (m)
Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-14 Bordläggning: 1991-03-18 Hänvisning: 1991-03-19
Yrkanden (2)

Avsändare