med anledning av prop. 1989/90:9 om arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem, m.m.

Motion 1989/90:Fö3 av Ingrid Andersson m.fl. (s)

av Ingrid Andersson m.fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Fö3

av Ingrid Andersson m.fl. (s)

med anledning av prop. 1989/90:9 om
arméns utveckling och totalförsvarets
planeringssystem, m.m.

I propositionen föreslås bl.a. att ledningsenheterna för militärområdesförvaltningarna
i det nya mellersta militärområdet skall lokaliseras till Strängnäs.
Detta innebär att de nuvarande ledningsenheterna för miloförvaltningarna
i Enköping skall flyttas till Strängnäs och där utgöra grunden för de nya
förvaltningarna i mellersta militärområdet. Skälet till detta är enligt propositionen
behovet av samverkan med militärområdesstaben.

Enligt vår mening kan mycket starka skäl anföras för att de aktuella enheterna
skall vara lokaliserade till Enköping. Vi vill först framhålla, att överbefälhavaren
(ÖB) i maj 1989 förordade Enköping av funktionella och ekonomiska
skäl. En delad lokalisering av miloförvaltningarna och milostaben
finns på annat håll i landet utan att förslag till förändring aktualiserats, varför
en delad lösning i Milo Mitt inte är något unikt.

Förvaltningarna har i dag en gemensam lokalisering i moderna och alltigenom
lämpliga lokaler i Enköping. Det finns inget redovisat behov av lokaler
från annan myndighet. Samtidigt är tillgången på lokaler i Strängnäs osäker
och en etablering förutsätter följ dflyttningar av andra totalförsvarsenheter.
Kostnaderna för dessa flyttningar, nyanställningar, förmåner till medflyttad
personal m.m. måste vida överstiga de fördelar som en samlokalisering med
milostaben kan erbjuda.

Det bör också noteras att merparten av de anställda vid miloförvaltningarna
är civil personal med stort inslag av kvinnor. Arbetsmarknaden i Enköpings
kommun för denna kategori är redan hårt ansträngd.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen beslutar att Mellersta militärområdets materielförvaltning
och verkstadsförvaltning lokaliseras till Enköping.

Stockholm den 20 oktober 1989

Ingrid Andersson (s)

Gustav Persson (s) Gunnar Thollander (s)

Barbro Andersson (s)

Björn Kaaling (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1989-10-20 Bordläggning: 1989-10-27 Hänvisning: 1989-11-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)