med anledning av prop. 1989/90:9 om arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem, m.m.

Motion 1989/90:Fö26 av Torgny Larsson (s)

av Torgny Larsson (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Fö26

av Torgny Larsson (s)

med anledning av prop. 1989/90:9 om
arméns utveckling och totalförsvarets
planeringssystem, m.m.

Med anledning av min motion 1988/89:Fö433 om angelägenheten av kortare
väntetider för värnpliktiga som skall genomgå sin grundutbildning instämde
försvarsutskottet i sitt betänkande 1988/89:Fö 14 till stora delar i motionens
beskrivning om de olägenheter som uppstår när väntetiderna blir för långa.
Som utskottet framhöll bildar man ofta i dessa ålderslägen familj, skaffar
arbete och bostad. Sker detta före fullgjord värnpliktstjänstgöring är det stor
risk att oöverstigliga problem uppstår för den enskilde. Utskottet betonade
därför vikten av att det s.k. kvarståendeläget reduceras och att väntetiden
för de värnpliktiga minskar.

Om regeringens proposition 1989/90:9 vinner riksdagens bifall, läggs bl.a.
117 i Uddevalla ned. Därvid är det angeläget att åtgärder vidtas för att motverka
förlängda väntetider för värnpliktiga i västra Sverige med anledning
av att antalet utbildningsplatser inom militärområdet minskas. Uppenbarligen
blir det allt fler som inte endast tvingas vänta i flera år på värnpliktstjänstgöring
utan också i ökad utsträckning tvingas fullgöra denna mycket
långt från hemorten, oftast i Norrland.

Det finns därför risk för att de problem som försvarsutskottet beskrivit
ytterligare accentueras för många värnpliktiga. Därför är det nödvändigt att
en kommande omorganisation genomförs på ett sätt som så långt möjligt
minskar problemen för de värnpliktiga och deras närstående.

Eftersom dessa missförhållanden framför allt varit tydliga i västra Sverige,
kan en nedläggning av 117 innebära en avsevärd risk för ökade svårigheter
att kunna placera de värnpliktiga på lämpliga utbildningsplatser.

Dessutom föreligger det stor risk att antalet utbildningsplatser på 117
kommer att minska redan före nedläggningen på grund av att befäl slutar för
att skaffa sig nya arbeten.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motio

nen anförts om åtgärder för att minska de olägenheter som uppstår Mot. 1989/90
för värnpliktiga om 117 läggs ned. Fö26

Stockholm den 25 oktober 1989

Torgny Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1989-10-25 Bordläggning: 1989-10-27 Hänvisning: 1989-11-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)