med anledning av prop. 1989/90:9 om arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem, m.m.

Motion 1989/90:Fö21 av Margareta Hemmingsson (s)

av Margareta Hemmingsson (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Fö21

av Margareta Hemmingsson (s)

med anledning av prop. 1989/90:9 om
arméns utveckling och totalförsvarets
planeringssystem, m.m.

Försvarsministern konstaterar i propositionen att försök pågår med utbildningstidens
längd. I avvaktan på en utvärdering av detta och andra pågående
försök till effektivisering anser han inte att beslut bör fattas i dessa frågor.

Trots detta förordar försvarsministern, i likhet med 1988 års försvarskommitté,
att försöket med 5 månaders utbildning för territorialförsvarsförband
får utgöra grunden för den fortsatta planeringen av utbildningen för dessa
förband.

Jag anser inte att detta kan läggas till grund för planeringen innan experimentet
utvärderats.

Försvarskommittén ansåg att ett antal förband under grundutbildning
borde användas för beredskapsuppgifter. Däremot ansåg man att utbildningstiden
för fältförbanden var så kort att denna inte borde utnyttjas för
detta.

I stället föreslår man att territorialförsvarsförband under grundutbildning
ges dessa uppgifter, vilket försvarsministern instämmer i.

Detta resonemang kan komma att innebära att grundutbildningen för
värnpliktiga inom territorialförsvarsförband i realiteten blir kortare än 5 månader.

Jag anser, mot bakgrund av att en grundutbildningstid om 10 veckor av
såväl principiella som andra skäl inte kan godtas, att man inte bör minska
på den i försöket fastlagda utbildningstiden om 5 månader.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att experimentet med 5 månaders utbildning bör
utvärderas innan planeringsförutsättningarna fastställs,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att hela 5-månadersutbildningen bör innehålla utbildning.

Stockholm den 25 oktober 1989

Margareta Hemmingsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1989-10-25 Bordläggning: 1989-10-27 Hänvisning: 1989-11-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)