med anledning av prop. 1989/90:9 om arméns utveckling och totalförsvarets

Motion 1989/90:Fö2 av förste vice talman Ingegerd Troedsson m.fl. (m, fp, c)

av förste vice talman Ingegerd Troedsson m.fl. (m, fp, c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Fö2

av förste vice talman Ingegerd Troedsson
m.fl. (m, fp, c)

med anledning av prop. 1989/90:9 om
arméns utveckling och totalförsvarets
planeringssystem, m.m.

I propositionen föreslås bl.a. att två militära förvaltningar, Östra militärområdets
verkstadsförvaltning (VF Ö) och Östra militärområdets materielförvaltning
(MF Ö), i Enköping läggs ned. Samtidigt föreslås inrättande av
myndigheterna Mellersta militärområdets materielförvaltning (MF M) och
Mellersta militärområdets verkstadsförvaltning (VF M). MF M (ledningen)
och VF M (ledningen) - de myndigheter som till stora delar avses bygga på
MF Ö och VF Ö - föreslås lokaliseras till Strängnäs. Alternativ lokalisering
t.ex. Karlstad har i propositionen på grund av ledningsförhållanden och
kostnadsaspekter bedömts ej intressant.

De två militära förvaltningarna - MF Ö och VF Ö, materiel- och verkstadsförvaltningen
- ligger sedan nio år tillbaka i en för ändamålet byggd,
rationell byggnad inne på Enköpings garnisonsområde. Denna byggnad kan
också rymma de nyinrättade myndigheterna MF M och VF M. Ingen alternativ
användning av byggnaden har föreslagits.

Lokaliseringsförslaget motiveras med att en närmare samverkan mellan
den nyinrättade myndigheten militärbefälhavaren i Mellersta militärområdet
(MB M) och miloförvaltningarna (MF M och FV M) behövs. De marginella
fördelar som härvid kan uppnås förtas av följande väsentliga nackdelar:

- Kostnader uppkommer för nyrekrytering, utbildning, flyttning och iordningställande
av lokaler. Inga ekonomiska vinster kan redovisas.

- Det viktiga arbetet med milosammanslagningen (Östra och Bergslagens
militärområden) kan störas genom att miloförvaltningarna mister personal
och kompetens.

- Onödiga familjesociala påfrestningar kommer att uppstå.

- Inga regionalpolitiska motiv kan uppvisas. Snarare tvärtom.

Överbefälhavaren har också i skrivelse till regeringen 1989-05-03 ansett att
förvaltningarna av ekonomiska men också av funktionella skäl bör lokaliseras
till Enköping.

I övriga militärområden är närheten mellan militärbefälhavaren (MB) och
miloförvaltningarna (MF, VF) varierande. I t.ex. Milo Väst är MB och
MF/VF lokaliserade till Skövde respektive Karlsborg. I propositionen föreslås
ingen förändring.

Så sent som 1983 beslöt också riksdagen att arméns verkstäder och flygets

1* Riksdagen 1989/90. 3 sami. Nr Föl-7

teleservicebaser skulle slås samman och ledningen för VF Ö skulle förläggas Mot. 1989/90

till Enköping. Förändringen genomfördes 1985-1987. Skall den nu delvis Fö2

rivas upp, endast några år efter genomförandet, minskar trovärdigheten, i
synnerhet som inga ekonomiska vinster är att hämta.

Med hänsyn till att frågan om lokalisering av MF M och VF M till Strängnäs
i det stora sammanhanget är begränsad och saknar bindningar till övriga
förslag i propositionen bör lokaliseringen till Strängnäs ej genomföras. Alternativt
bör frågan frikopplas från förslagen i övrigt och avgörandet överlämnas
till överbefälhavaren.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen beslutar att de nya myndigheterna MF M och VF
M, som till stora delar avses bygga på de i Enköping belägna myndigheterna
MF Ö och VF Ö, förläggs till Enköping,

2. att riksdagen, om ovanstående yrkande ej skulle bifallas, beslutar
att frågan frikopplas från förslagen i övrigt och avgörandet överlämnas
till överbefälhavaren.

Stockholm den 19 oktober 1989

Ingegerd Troedsson (m)

Håkan Holmberg (fp) Barbro Sandberg (fp)

Rosa Östh (c)

4

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1989-10-19 Bordläggning: 1989-10-27 Hänvisning: 1989-11-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)