med anledning av prop. 1989/90:9 om arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem, m.m.

Motion 1989/90:Fö16 av Lennart Nilsson m.fl. (s, m, fp, c, vpk, mp)

av Lennart Nilsson m.fl. (s, m, fp, c, vpk, mp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Föl6

av Lennart Nilsson m.fl. (s, m, fp, c, vpk, mp)

med anledning av prop. 1989/90:9 om
arméns utveckling och totalförsvarets
planeringssystem, m.m.

I propositionen föreslås förändringar i grundorganisationen vilket bl.a. innebär
att Bohusläns regemente 117 avvecklas.

Vi anser att grunderna för att nu fatta beslut om en nedläggning av 117
inte är övertygande. Det finns därför anledning att avvakta ett slutligt beslut
till dess att vi får en helhetssyn av den framtida försvarspolitiken.

Kostnaderna för den allmänna värnplikten är stora såväl i ekonomiska
mått som mätt i uppoffringar för den enskilde.

Utbildning långt från hemorten ökar ytterligare kostnaderna genom långa
och dyra resor samt minskar den värnpliktiges motivation och effektivitet i
utbildningen.

I Göteborgs och Bohuslän, Dalsland och Götaälvdalen bor omkring
900 000 människor. Att minska utbildningskapaciteten i detta område är från
värnpliktssocial och ekonomisk synvinkel mindre klokt. Inte minst mot bakgrund
av att tusentals ungdomar måste vänta flera år för att genomföra värnpliktstj
änstgöringen.

Vi anser det felaktigt att nu ta ställning till en nedläggning av 117 innan
slutlig ställning tagits till den krigsorganisation för vilken utbildningen bedrivs.

Det finns många skäl till att Bohusläns regemente bibehålles.

Det handlar bl.a. om

- Försvarsviljan i regionen

- Kuppberedskap

- Behovet och viljan att delta i frivilligförsvaret

- Trovärdigheten i vår säkerhetspolitik minskar vid en nedläggning

- Kostnadsbesparingarna vid en nedläggning är oklara

Vi anser att ett beslut nu om en nedläggning av I 17 leder till att handlingsfriheten
i ett försvarsbeslut 1991 blir kraftigt beskuren. Därför bör ett beslut
om en eventuell nedläggning av 117 anstå till ett samlat beslut om totalförsvaret
1991.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen avslår förslaget om en nedläggning av 117 i avvaktan
på 1991 års försvarsbeslut.

Stockholm den 29 oktober 1989
Lennart Nilsson (s)

Kenth Skårvik (fp)

Elving Andersson (c)

Sverre Palm (s)

Lars Bäckström (vpk)

Lisbet Calner (s)

Mot. 1989/90
Fölö

Jens Eriksson (m)
Leif Olsson (fp)

Kent Lundgren (mp)
Inger René (m)

14

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1989-10-25 Bordläggning: 1989-10-27 Hänvisning: 1989-11-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)