med anledning av prop. 1989/90:9 om 1989/90

Motion 1989/90:Fö1 av Stina Gustavsson m.fl. (c)

av Stina Gustavsson m.fl. (c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1989/90:Föl ,

av Stina Gustavsson m.fl. (c)

Mot.

med anledning av prop. 1989/90:9 om 1989/90

arméns utveckling och totalförsvarets Föl-7

planeringssystem, m.m.

Försvarspolitiska och militärgeografiska förhållanden talar för att sydöstra
Sverige behöver ett starkt försvar. Vi kan därför inte se något vettigt i regeringens
förslag som går ut på att Kronobergs regemente 111 läggs ner.

Anledningen till denna vår uppfattning är följande:

1. Förslaget innebär att hela sydöstra Sverige kommer att sakna ett heltäckande
försvar. När nu oroligheterna sprider sig i Östeuropa, och Östersjön
betraktas som den plats där en sammandrabbning kan bli följden borde
i stället Sverige slå vakt om den stabila krigs- och fredsorganisation som 111
utgör.

2. 111 har ett mycket fördelaktigt strategiskt och operativt läge med cirka
10 mil för sina brigader till väst-, öst- och sydostkusterna och till Skåne. 111
är en av landets största mobiliseringsmyndigheter. En stor del av mobiliseringen
leds av personalen från 111. Genom att regementet finns på en central
plats i sydostregionen stärker detta väsentligt beredskapen.

3. Regementet svarar i dag för Kronobergs och Kalmar län samt stödjer
Blekinge län med arméutbildning och bemanning av krigsförband.

Kronobergs regemente är ett utpräglat bygderegemente. Engagemanget
för frivilligförsvaret är starkt. Totalt är mer än 65000 personer anslutna till
någon av de 22 frivilliga försvarsorganisationerna som regementet har utbildningsansvar
för eller understödjer. När det gäller frivilligorganisationernas
positiva rekryteringssituation i Kronobergs län är närheten till 111 en
betydelsefull faktor. De värnpliktiga har alltid i huvudsak rekryterats från
Kronobergs, Kalmar och Blekinge län.

4. 111 är en mycket modern utbildningsanläggning och är en av de största
i armén. Utbildningsförutsättningarna är mycket goda. Investeringar har
systematiskt gjorts under de senaste 15 åren; senast 1987 med en ny militärrestaurang
för 26 miljoner kronor. Även de framtida utvecklingsmöjligheterna
är goda.

5. En god förankring av vårt folkförsvar kräver en militär närvaro i olika
delar av landet. Det innebär ett militärt förband (regemente) i varje län, där
i dag ett sådant finns, som även kan ge stöd till hemvärnets och de frivilliga
försvarsorganisationernas utbildning.

6. Personalläget är mycket gott. 111 har stark rekryteringsförmåga och
stor förmåga att behålla sin personal och får därför förse andra regementen

och arméns skolor med personal. 1

1 Riksdagen 1989/90. 3 sami. Nr Föl-7

7. 111 har också en viktig roll vid naturkatastrofer och stora olyckor i fred Mot. 1989/90

då stora personalresurser måste sättas in snabbt. Hit hör t ex skogsbränder Föl

och mycket stora snöoväder. Personal från 111 har kommit att utnyttjas vid
flera större snöoväder längs Smålandskusten, på Öland och i Skåne. Genom
111 :s närhet till kustområdena har personal från 111 ofta kommit till användning
vid dessa nödlägen. De lätta bandvagnarna är mycket lämpade att
ta sig fram vid denna typ av olyckor. 111 är det sydligaste förbandet med
bandvagnar.

8. En nedläggning av 111 innebär fördyrade resor för de värnpliktiga inom
upptagningsområdet.

Den utveckling som skett och sker mot storskaliga lösningar, befolkningskoncentrationer
och ökat internationellt beroende i försörjningens alla delar
medverkar till att vårt land blir alltmer både militärt och ekonomiskt sårbart.

Möjligheterna att i ett kris- och krigsläge upprätthålla viktiga samhällsfunktioner
blir allt mindre. Möjligheterna att skydda landets civilbefolkning blir
allt mindre.

Vi anser att hela Sverige skall försvaras, således även södra och sydöstra
delarna av landet. Detta sker bäst genom att 111 i Växjö fortsätter den stabila
verksamhet som i dag finns och som redovisats i denna motion.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen avslår förslaget om en nedläggning av Kronobergs regemente
111.

Stockholm den 17 oktober 1989

Stina Gustavsson (c)

Marianne Jönsson (c)

Sven-Olof Petersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1989-10-17 Bordläggning: 1989-10-27 Hänvisning: 1989-11-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)