med anledning av prop. 1989/90:118 Tillsyn enligt djurskyddslagen, m.m.

Motion 1989/90:Jo38 av Anders Nordin m.fl. (mp)

av Anders Nordin m.fl. (mp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Jo38

av Anders Nordin m.fl. (mp)

med anledning av prop. 1989/90:118 Tillsyn enligt
djurskyddslagen, m.m.

Vi välkomnar att regeringen har lagt en proposition i syfte att stärka tillsynen
enligt djurskyddslagen. Tyvärr har inte den nya djurskyddslagen (SFS
1988:534) förbättrat djurmiljöerna på det sätt som avsågs när lagen antogs.
Lagens målsättningar har kommit att devalveras, när den i lantbruksstyrelsens
föreskrifter fått ge vika för ekonomiska intressen.

För att följa upp riksdagens beslut om ny djurskyddslag har miljöpartiet,
i en kommittémotion under den allmänna motionstiden, föreslagit att en
parlamentarisk kommitté skall tillsättas för att se över om lagens tillämpningsföreskrifter
överensstämmer med lagtext och förarbeten.

Djurförsök och kommunernas befogenheter

I dag finns en möjlighet för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder
att förhindra att ett djurförsök utförs inom den egna kommunen. Detta har
kunnat göras med stöd av 2 § i djurskyddslagen som lyder: ”Djur skall behandlas
väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.”

Nu vill regeringen, genom ett tillägg till 2 § i djurskyddslagen, avskaffa
kommunernas möjlighet att förhindra djurförsök som innebär att djuren utsätts
för onödigt lidande och sjukdom. Om försöket har godkänts av en djurförsöksetisk
nämnd skall inte längre miljö- och hälsoskyddsnämnderna
kunna ingripa. Bakgrunden är att miljö- och hälsoskyddsnämnderna i Mörbylånga
och Älvkarleby under förra året stoppade djurförsök som innebar
att klippa tår av grodor.

De djurförsöksetiska nämnderna är rådgivande organ vars beslut inte kan
överklagas. Miljö- och hälsoskyddsnämndernas beslut är juridiskt bindande
till skillnad mot de djurförsöksetiska nämndernas. Det innebär en klar försämring
för djurskyddet att ta bort miljö- och hälsoskyddsnämndernas befogenheter
att stoppa djurförsök.

Tillägget till 2 § att försöksdjur inte skall anses vara utsatta för onödigt
lidande om försöket har tillstyrkts av en djurförsöksetisk nämnd bör avslås.

Register över tillsynsobjekten

I propositionen föreslås att miljö- och hälsoskyddsnämnden bör ha register
över tillsynsobjekten. Vi anser att detta är så väsentligt för en fungerande
verksamhetsplanering och för allmänhetens insyn att kravet bör införas i lagtexten.

Mot. 1989/90
Jo38

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen skall
meddela föreskrifter om krav på utbildning för den personal som sköter
djurskyddstillsynen.

När det gäller utbildningskraven anser vi att någon form av praktik bör ingå
i utbildningen, eftersom det är viktigt att djurskyddsinspektörerna har vana
vid att handskas med djur. Det är synnerligen viktigt att djurskyddsinspektörerna
får en pedagogisk utbildning som innebär att man löser fel och brister
vid exempelvis ett jordbruk på ett smidigt sätt och i god serviceinriktad anda
och inte bygger upp ett aggressivt motstånd hos den lantbrukare som utsätts
för en inspektion.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen beslutar avslå den föreslagna ändringen av 2 §,

2. att riksdagen ger regeringen till känna att krav på förteckning
över tillsynsobjekten bör införas i djurskyddslagen,

3. att 24 §, förutom propositionens förslag, kompletteras med följande:
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen
skall meddela föreskrifter om krav på utbildning för den personal
som sköter djurskyddstillsynen,

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om krav på praktik för djurskyddsinspektörer.

Stockholm den 17 april 1990

Anders Nordin (mp)

Roy Ottosson (mp) Marianne Samuelsson (mp)

Krav på kompetens

Vi ser det som positivt då kommuner väljer att anställa en person som helt
ges möjlighet att specialisera sig på djurskyddstillsynen. Små kommuner kan
i mellankommunal samverkan gemensamt anställa en djurskyddsinspektör.

I propositionen föreslås ett tillägg som innebär att det skrivs in i lagen att
miljö- och hälsoskyddsnämnderna skall ha tillgång till djurskyddsutbildad
personal. Vi delar regeringens synpunkter på att utbildningskravet inte bör
specificeras i lagtexten. Däremot anser vi att lagtexten bör kompletteras
med ett bemyndigande till lantbruksstyrelsen att precisera utbildningskraven.
Det finns annars risk för att lagändringen inte kommer att leda till någon
kompetensförstärkning hos kommunerna. Kommunerna kan redan idag
sägas vara skyldiga att ha tillgång till kompetent personal eftersom de har
tillsynsansvaret. Den föreslagna lagändringen, utan föreskrifter om utbildningskrav,
ställer egentligen inte högre krav på kommunerna än de krav som
redan ställs idag.

24 § bör kompletteras med följande:

16

'on

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-04-17 Bordläggning: 1990-04-18 Hänvisning: 1990-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)