med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

Motion 1989/90:Sk91 av Berndt Ekholm och Elver Jonsson (s, fp)

av Berndt Ekholm och Elver Jonsson (s, fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Sk91

av Berndt Ekholm och Elver Jonsson (s, fp)

med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad
inkomst- och företagsbeskattning

Skatteomläggningen kommer att påtagligt påverka de ekonomiska villkoren
för den idéburna verksamheten. Skattereformens förskjutning av tyngdpunkten
från direkt till indirekt beskattning medför betydande kostnadsökningar
för de fria trossamfunden och de ideella föreningarna.

Momsen på energi, vatten, avlopp och sophämtning ger betydande kostnadsökningar.
Inom t ex de fria trossamfunden är uppvärmningskostnaderna
och andra kostnader för att hålla samlingslokaler en mycket tung post i församlingarnas
totala budget. Dessa kostnader höjs genom reformen med nära
en fjärdedel. Vidare tillkommer byggmoms, moms på persontransporter och
vissa andra tjänster.

Att beloppsmässigt ange kostnadsökningen för driften av de fria trossamfundens
verksamhet saknas statistiskt underlag för. Däremot finns möjlighet
att uppskatta den ökade byggmomsens effekter. Samarbetsnämnden för
statsbidrag till trossamfund uppger, att kostnaden för planerade byggnadsprojekt
1990/91 är 156 miljoner kronor. Nuvarande moms utgör 18 miljoner
kronor. Full moms innebär en kostnad på 32,5 miljoner kronor, dvs en kostnadsökning
på 14,5 miljoner kronor. Kostnaderna kommer att bli högre, eftersom
summan är beräknad i 1988/89 års penningvärde samt en del av byggkostnaden
avser markarbeten, som hittills haft enbart 3,8% moms.

Möjligheter till kompensation för den breddade och höjda momsen via
sänkta inkomstskatter föreligger inte, eftersom de fria trossamfunden och de
ideella föreningarna i huvudsak är befriade från sådan skatt. Skatteomläggningen
skapar egentligen inte heller något ökat utrymme för ökade gåvor/medlemsavgifter
från enskilda sympatisörer. Ett eventuellt utrymme står
i alla fall inte i någon rimlig proportion till föreningarnas ökade kostnader.

De fria trossamfundens och de ideella föreningarnas ökade kostnader kan
inte finansieras på annat sätt än genom ökade frivilliginsatser och därutöver
verksamhetsminskningar. Det kan inte ha varit avsikten med skatteomläggningen
att skärpa de ekonomiska villkoren för den idéburna verksamheten.
Med tanke på den ideella verksamhetens enorma betydelse för svenskt samhällsliv
och ungdomens fostran, är det angeläget att så ej sker.

Problemställningen har uppmärksammats i propositionen, sid 641. Där talas
om att skattereformens effekter för folkrörelserna bör följas med särskild
uppmärksamhet. Motåtgärder bör vidtas om icke avsedda effekter uppkommer.
Vidare står det, att eventuella åtgärder bör redovisas senast i budget

propositionen. Idrottsrörelsen och handikapprörelsen är särskilt om- Mot. 1989/90
nämnda. Sk91

På grund av de kostnadsökningar vi pekat på ovan finns det en uppenbar
risk för icke obetydliga verksamhetsminskningar och därför är det angeläget,
att åtgärder redovisas i kommande statsbudget, bl a i form av ökade bidrag.

Vi förutsätter, att dessa även kommer att omfatta de fria trossamfunden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av åtgärder till förmån för de fria trossamfunden
och de ideella föreningarna som följd av skatteomläggningen.

Stockholm den 2 maj 1990

Berndt Ekholm (s) Elver Jonsson (fp)

11

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-05-02 Bordläggning: 1990-05-03 Hänvisning: 1990-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)