med anledning av prop. 1989/90:109 Vissa aktiefrågor för Procordia AB

Motion 1989/90:N63 av Inger Schörling m.fl. (mp)

av Inger Schörling m.fl. (mp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:N63

av Inger Schörling m.fl. (mp)

med anledning av prop. 1989/90:109 Vissa
aktiefrågor för Procordia AB

1. Bakgrund

Propositionen redogör för de planer som regeringen utformat tillsammans
med AB Volvo för bildandet av ett konglomerat med lika ägande inom områdena
livsmedel, dödsmedel (tobak), medicin, hotell och restaurang enligt
ett avtal som bifogats propositionen. Vardera parten skall på sikt inneha ca
42,5 % av röstetalet. Statens aktier i den nya koncernen skall förvaltas av ett
nytt statligt förvaltningsbolag enligt prop. 1989/90:88. Miljöpartiet har i en
tidigare motion avvisat planerna på detta statliga förvaltningsbolag.

2. Principiellt ställningstagande

Miljöpartiet de gröna ser med bekymmer den tilltagande storskaligheten och
maktkoncentrationen som följer av de nuvarande trenderna inom näringslivet:
EG-harmoniseringen, avvecklingen av valutaregleringen och det ökade
spekulationsinslaget inom affärsvärlden. Motivet för fusioner och uppköp är
i allt mindre grad föranlett av behovet av långa serier i tillverkningen, utan
motiveras i stället alltmer av önskemålet om ökad finansiell makt. Detta gör
att de internationella multiföretagen och de transnationella företagen får en
så stark position att de kraftigt begränsar de enskilda staternas makt i förhållande
till företagen.

I denna situation borde staten sträva efter att ha en rimlig kontroll över de
stora internationella företagen, vilkas intressen långt ifrån alltid sammanfaller
med vare sig de enskilda staternas intressen eller mänsklighetens. De
präglas ofta av kortsiktiga vinstintressen som står i motsats till de långsiktiga
mänskliga behoven.

Vi avvisar därför av principiella skäl förslaget att staten och Sveriges
största företag skall stå som samägare för en jättekoncern inom medicin,
livsmedel, njutningsmedel, hotell m.m. Erfarenheten visar dessutom att staten
sällan kan ställa upp med lika professionella styrelseledamöter som det
privata näringslivet, varför ett samägande kan förväntas leda till att de privata
intressena kommer att dominera. Exemplet ASEA-ATOM är ett illustrativt
exempel.

Mot. 1989/90
N63

4. Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemstäls

1. att riksdagen avslår regeringens förslag att Procordia AB delvis
utförsäljs till AB Volvo enligt propositionens förslag,

2. att riksdagen avslår regeringens förslag att Procordias aktier skall
överföras till ett statligt förvaltningsbolag,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts beträffande privatisering av större delen av Procordiakoncernen,

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts beträffande Swedish Tobacco Group AB.

Stockholm den 29 mars 1990

Inger Schörling (mp)

Claes Roxbergh (mp) Lars Norberg (mp)

Elisabet Franzén (mp) Krister Skånberg (mp)

3. Procordias framtid

Miljöpartiet önskar inte att Procordia blir delägt av Volvo. Vi avvisar också
planerna på en ny statlig koncern. Vi önskar i stället att Procordia delas upp
och de delar där inte några speciella skäl motiverar ett statligt ägande privatiseras.
De delar där statlig kontroll är motiverad är Swedish Tobacco Group
AB och läkemedelsdelen, Kabi AB. Övriga delar kan med fördel privatiseras.
Därvid bör bolagen om möjligt delas upp i mindre, geografiskt lokala
enheter vilka försäljs med förtur för de anställda och lokalbefolkningen.
Detta bör vara fullt möjligt exempelvis inom hotell- och restauranggruppen,
inom gruppen för drycker och inom gruppen för fastigheter.

Beträffande Swedish Tobacco Group AB anser vi att det är olämpligt att
svenska staten ägnar sig åt internationella affärer inom ett område för klart
hälsovådliga produkter. De utländska företagsdelarna bör därför omgående
avyttras.

6

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-03-29 Bordläggning: 1990-03-30 Hänvisning: 1990-04-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)