med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

Motion 1988/89:So36 av Margo Ingvardsson m.fl. (vpk)

av Margo Ingvardsson m.fl. (vpk)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So36

av Margo Ingvardsson m.fl. (vpk)

med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer
för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

Huvuddragen i propositionen överensstämmer med förslagen som överlämnades
av utredningen om läkarnas specialistutbildning m.m. LSU 85.1
ett viktigt avseende skiljer sig dock propositionens förslag från utredningens.
Utredningen föreslår att läkare som fullgör sin specialisttjänstgöring
skall få tillsvidareanställning med undantag för tjänster vid undervisningssjukhusen.
Propositionens förslag är att specialiseringstjänstgöringen som
hittills skall ske på tidsbegränsade förordnaden.

Det främsta skälet till att regeringen föreslår tidsbegränsade anställningar
är att på så sätt skapa rörlighet på läkarnas arbetsmarknad. Vpk har
förståelse för att regeringen på alla sätt försöker att förmå läkarna att söka
sig till glesbygdsområden där det i dag är brist på läkare. Men vi kan konstatera
att systemet med tidsbegränsade anställningar för läkare under specialistutbildning
inte hittills haft den effekten. Enligt vpk:s uppfattning måste
det finns påvisbara positiva effekter för att det fortsättningsvis skall vara
acceptabelt att undanta en grupp från den anställningstrygghet som vi anser
bör gälla på arbetsmarknaden.

En av grundorsakerna till glesbygdens läkarbrist är att det totalt sett finns
för få läkare genom att antalet utbildningsplatser på läkarutbildningen
minskats. Samtliga partier utom vpk har ställt sig bakom dessa nedskärningar.
För att kunna garantera en jämnare läkarfördelning över landet
måste regeringen ta initiativ till att öka antalet platser i läkarutbildningen.
Utökningen bör främst ske i Umeå eftersom det finns benägenhet att studeranden
söker arbete i närheten av utbildningsorten. Därutöver bör det också
övervägas att tjänstgöring i glesbygd räknas som särskilt meriterande.

Vpk instämmer således i utredningens förslag om att huvudregeln skall
vara att specialiseringstjänstgöringen skall ske under tillsvidareanställning
med undantag för undervisningssjukhusen.

1

Mot.
1988/89
So36 —42

1 Riksdagen 1988/89. 3 sami. Nr So36-42

Hemställan Mot. 1988/89

So36

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen beslutar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
15 § så att läkares specialiseringstjänstgöring som huvudregel sker
under tillsvidareanställning med undantag för undervisningssjukhusen.

Stockholm den 14 april 1989
Margo Ingvardsson (vpk)

Rolf L Nilson (vpk) Karl-Erik Persson (vpk)

Gudrun Schyman (vpk)

2

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-04-14 Bordläggning: 1989-04-19 Hänvisning: 1989-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)