i Bengtsfors (c)

Motion 1987/88:Jo46 av Elving Andersson och Ingvar Karlsson

av Elving Andersson och Ingvar Karlsson
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1987/88:Jo46

av Elving Andersson och Ingvar Karlsson
i Bengtsfors (c)

med anledning av prop. 1987/88:93

om djurskyddslag, m. m.

Den stympning av hundar som svanskupering innebär är ett helt oacceptabelt
ingrepp som görs av estetiska skäl och helt saknar veterinärmedicinsk
motivering.

Hundens svans är en fortsättning av ryggraden och har intim förbindelse
med hjärnan. Hunden är ett socialt högt stående flockdjur där svansen är
ett av de viktigaste organen för beteendemässiga kommunikationer. Även
hundens balans och rörelser är beroende av svansen.

Som framgår av ovanstående finns det många tungt vägande skäl för att
förbjuda svanskupering på hundar. Däremot finns det inga hållbara skäl för
att fortsätta med denna omotiverade stympning. Det finns också en stark
folklig opinion mot svanskupering.

I den presentation av förslaget till ny djurskyddslag som regeringskansliet
gjort har man framställt förslaget så att allmänheten bibringats den uppfattningen
att kuperingsförbud skall införas i Sverige. Detta är dock en sanning
med modifikation. Frågan skjuts på framtiden och ett eventuellt förbud
kan dröja länge.

Föredragande statsrådet anför på s. 27 i propositionen: ”Jag anser därför
att frågan om tillåtligheten av svanskupering bör lösas efter överläggningar
med Norge och Finland”.

Som skäl för detta anför jordbruksministern bl. a. att det skulle vara svårt
att kontrollera efterlevnaden om inte ett kuperingsförbud samordnas med
Norge och Finland.

Detta uttalande kan inte vara allvarligt menat. Var och en kan ju se om
hunden har svans eller inte. Är hunden född i Sverige och registrerad i Sverige
efter förbudsdatum har en straffbar handling utförts. Om avsaknaden
av svans skulle vara medfött är även detta mycket lätt att kontrollera, då kupering
alltid ger någon form av ärr. Om en svenskfödd valpkull kuperas i
Finland måste den också registreras där och den svenska uppfödaren förlorar
den officiella uppfödarrätten.

Beträffande kuperingsförbud i Norge, så har man där redan beslutat om
att införa ett sådant. Den norska lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 1988.

Om Sverige tillsammans med Norge är föregångare på detta område och
inför kuperingsförbud kommer detta med all sannolikhet att påskynda införandet
av ett förbud även i Finland.

Hemställan Mot. 1987/88

Jo46

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen beslutar att införa ett nytt stycke i 10 § djurskyddslagen
med följande lydelse:

Det är förbjudet att genomföra svanskupering på hundar.

Stockholm den 5 april 1988

Elving Andersson (c) Ingvar Karlsson (c)

i Bengtsfors

7

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1988-04-05 Bordläggning: 1988-04-06 Hänvisning: 1988-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.