med anledning av prop. 1987/88:93

Motion 1987/88:Jo45 av Elving Andersson (c)

av Elving Andersson (c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1987/88:Jo45

av Elving Andersson (c)

med anledning av prop. 1987/88:93

om djurskyddslag, m. m.

Försöksdjuren bör tas in i paragraf 4

Lagförslagets 4§ innehåller den för djuren viktiga formuleringen att djur
”skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att den befrämjar
deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt”.

Detta är en bra målsättning, men tyvärr omfattar inte paragrafen alla djur
utan endast ”djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull,
skinn eller pälsar..Djur som föds upp för att användas som försöksdjur
omfattas inte, vilket är olyckligt.

Det har för flera djurarter visats att när djuren känt trygghet i sin miljö
och denna varit tillräckligt stimuli-rik för att möjliggöra ett ”naturligt” beteende,
har också negativa reaktioner i form av rädsloyttringar vid hanteringen
kunnat minska. Detta bör vara positivt, inte bara ur djursynpunkt,
utan även ur personalskyddsynpunkt.

Märkning av djurtestad kosmetika

I propositionen säger sig jordbruksministern inte kunna biträda riksdagens
beslut 1985, som innebar ett uppdrag åt regeringen att utforma regler för
märkning av kosmetika och hygienartiklar med uppgift om att de är djurtestade.

Riksdagsbeslutet måste stå fast och genomföras. Vid sidan av det moraliskt
tvivelaktiga i att utsätta djur för lidande för produktion av varor av lyxkaraktär
(kosmetika), är det också ett starkt konsumentintresse att kunna
välja bort de varor som har testats på djur.

Det är särskilt anmärkningsvärt att jordbruksministern inte hörsammar
riksdagens beslut, när regeringen nyligen tillsatt en utredning för att utreda
miljömärkning av varor.

Liksom miljömärkningen skall vara ett påtryckningsmedel att få företagen
att tillverka sina produkter på ett miljövänligare sätt, skulle en märkning
av kosmetika med uppgift om att den är djurtestad få samma effekt.
Företagen skulle bli tvungna att söka andra vägar för att testa sina produkter
eller använda den uppsjö av väldokumenterade ingredienser som redan
finns på marknaden. Ett kriterium på väldokumenterade ingredienser
är att de använts under lång tid utan att att uppvisa skadeeffekter.

Kosmetikaindustrin kan, om den vill, låta bli att testa på djur. Många företag
använder sig av alternativa testmetoder och låter bli att ta fram nya

produkter som innehåller ingredienser vars verkan är okänd. Det går även Mot. 1987/88

att framställa nya produkter genom att använda litteraturdata över redan ut- Jo45

förda försök.

Det går att avgränsa vilka företag som inte testar respektive testar på
djur. Många ingredienser som används i kosmetika har testats på djur någon
gång. Detta förhållande kan inte angripas med den föreslagna märkningen.
Därför bör företaget deklarera för varje ny produkt huruvida den
testats på djur eller ej. Sådana handlingar har varje företag tillgängliga för
sina produkter.

De företag som testar ingredienser eller slutprodukt på djur skall åläggas
att informera om detta på etiketten.

Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning
angående märkning av djurtestad kosmetika och hygienartiklar.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

1. att riksdagen beslutar att 4 § djurskyddslagen ges följande lydelse:

Djur som uppföds eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn,
pälsar, eller att användas för vetenskapliga ändamål skall hållas och
skötas på ett sätt som...

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts angående märkning av djurtestad kosmetika och
hygienartiklar.

Stockholm den 5 april 1988

Elving Andersson (c)

5

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1988-04-05 Bordläggning: 1988-04-06 Hänvisning: 1988-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.