med anledning av framst. 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid

Motion 2005/06:K6 av Britt-Marie Danestig och Lennart Gustavsson (v)

av Britt-Marie Danestig och Lennart Gustavsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som i motionen anförs om att inrätta ett organ för forsknings- och framtidsfrågor.

  2. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda formerna för ett organ för forsknings- och framtidsfrågor.

Motivering

Framtids- och forskningsfrågor bör få en starkare ställning i riksdagens arbete. Idag behandlas frågor om framtiden och om forskning inom ett flertal för att inte säga alla utskott. Riksdagens utredningstjänst har en viktig roll när det gäller att ge riksdagsledamöter underlag för ställningstaganden. Vi anser att det inte är tillräckligt att, som förslaget ligger i framställning 2005/06:RS3, stärka den befintliga organisationen inom utredningstjänst och utskottskanslier. Forskningspolitik bör hanteras övergripande och ses i sin helhet. Internationellt, bland länder som vill hävda sig i forsknings- och utvecklingsfrågor, är organisationen av dessa frågor mindre spretig när det gäller ansvarsfördelning. Många länder har en minister vars ansvarsområde tydligt fokuserar forsknings- och utvecklingsfrågor.

Ytterligare en begränsning i befintlig struktur är, särskilt inom internationell samverkan, den ensidiga betoningen på teknik och naturvetenskap. Denna forskning är absolut av allra största betydelse, men vi får heller inte glömma bort vetenskapsområden som samhällsvetenskap och humaniora. Vidare finns också en betoning på forskningens roll att skapa kommersiellt gångbara produkter och betydelse för materiell försörjning. Vi menar att forskning har en större roll än så, den är en del av mänsklig kultur. Även forskning som inte direkt kan kopplas till ekonomisk tillväxt kan på sikt vara av största betydelse för såväl människors livskvalitet som samhällets utveckling. Dessa begränsningar menar vi kan motverkas genom tillskapandet av ett organ som bereder frågor både om forskning och om framtiden. Den finska riksdagens framtidsutskott kan i sammanhanget vara en inspirationskälla.

Ett särskilt organ för forsknings- och framtidsfrågor kan bidra till nya former av politisk dialog inom riksdagen, mellan regering och riksdag, men initiativ kan också tas för dialoger ute i samhället med Framtidsforum i Finland som förebild. Ett dylikt organ bör också kunna initiera forskning utifrån sitt framtidsuppdrag. Vi menar därför att ett särskilt organ bör inrättas för forsknings- och framtidsfrågor. Hur ett sådant organ bör utformas, om det ska vara ett utskott, en kommitté, en delegation eller en beredning bör närmare utredas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 februari 2006

Britt-Marie Danestig (v)

Lennart Gustavsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-02-01 Bordläggning: 2006-02-02 Hänvisning: 2006-02-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)