med anledning av förs. 2002/03:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående villkoren för veterinär verksamhet

Motion 2002/03:MJ22 av Marie Wahlgren m.fl. (fp)

av Marie Wahlgren m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utökning av direktiven till utredning angående distriktsveterinärorganisationen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utökning av direktiven till utredning angående rapportering av djurskyddsdata.

Motivering

Riksdagens revisorer har granskat den statliga veterinärverksamheten. Skälet till granskningen är det missnöje som finns inom veterinärkåren med hur statsmakterna har utformat villkoren för konkurrens mellan privatpraktiserande veterinärer och statligt anställda distriktsveterinärer. Revisorerna föreslår två utredningar.

Den första utredningen bör beröra fältveterinärorganisationen. Revisorerna föreslår en oberoende utredning med uppdrag att lösa problemen med fördelningen av det statliga bidraget, statens ansvar för sällskapsdjuren och Jordbruksverkets dubbla roller. Utredningen bör lämna förslag till alternativa organisatoriska lösningar för den fältveterinära verksamheten. Därtill bör utredningen lämna förslag till hur behovet av veterinär kompetens för myndighetsutövande uppgifter samt beredskap mot smittsamma djursjukdomar inom det veterinära området kan tillgodoses i hela landet. Det innebär att även länsveterinärernas arbetsuppgifter bör ses över. Utredningen bör också få i uppdrag att lämna förslag till hur tillsynen över veterinär yrkesutövning kan utformas.

Den andra utredningen bör beröra säkerheten i insamlingen av djursjukdata. Revisorerna föreslår att regeringen ger en oberoende utredning i uppdrag att redovisa hur omfattande bristerna i djursjukdata är, vad de beror på och vad bristerna har inneburit för statistikens användbarhet. Vidare bör utredningen även få i uppdrag att komma med förslag till hur bristerna kan åtgärdas och hur man kan åstadkomma en fullständig och kvalitetssäkrad rapportering från alla veterinärer.

En väl fungerande veterinärorganisation är en hörnsten i djurskyddet men också i livsmedelssäkerheten. Folkpartiet liberalerna har länge arbetat för att ytterligare stärka djurskyddet och vi ser att de förslag som Riksdagens revisorer ger är viktiga led i detta arbete. Dock anser vi att ytterligare krav och direktiv bör läggas till de två utredningar som revisorerna föreslår.

Det bör vara tydligt i direktiven för utredningen som ser över distriktsveterinärorganisationen att statliga bolag inom veterinärområdet inte är acceptabla. Denna riktlinje behövs då ett antal av remissorganen diskuterat bolagisering.

Det är också viktigt att utredningen får ett tydligt direktiv att se över hur man säkerställer att myndighetsutövandet skiljs från fältverksamheten. I detta sammanhang bör påpekas att Folkpartiet liberalernas uppfattning är att de livsmedelsproducerande djuren skall omfattas av en ny livsmedelssäkerhetsmyndighet, då de är en del av livsmedelskedjan och deras välbefinnande därmed i högsta grad har konsekvenser för folkhälsofrågan.

Utredningen bör vidare också omfatta hur man säkerställer veterinärstuderandes behov av praktik, speciellt vad avser jourverksamhet.

I direktiven till utredningen kring rapportering av djursjukdata bör det tydligt framgå att man också skall undersöka möjligheterna till sanktioner mot dem som ej korrekt lämnar information till systemet. En fungerande och kvalitetsäkrad dokumentation kring dessa frågor är av stor vikt både för djurhälsan och livsmedelssäkerheten.

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Stockholm den 17 april 2003

Marie Wahlgren (fp)

Lennart Fremling (fp)

Sverker Thorén (fp)

Anita Brodén (fp)

Heli Berg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-04-17 Bordläggning: 2003-04-24 Hänvisning: 2003-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)