med anledning av förs. 2002/03:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående villkoren för veterinär verksamhet

Motion 2002/03:MJ20 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna utredningen om veterinärorganisation beaktar behovet av en tydlig organisation för insatser vid utbrott av smittsam sjukdom.

Motivering

Sverige har en efter internationella förhållanden bra djurtillsyn och en utmärkt livsmedelssäkerhet.

Detta beror bland annat på att den veterinära verksamheten haft hög kvalité och täckt hela landet. Att bibehålla standarden måste vara utgångspunkten i kommande förslag.

Det är ett övergripande samhällsintresse att upprätthålla djurhälsa och livsmedelssäkerhet över hela landet. Det är däremot inte med nödvändighet skäl för att ha kvar nuvarande distriktsveterinärorganisation. Som revisorerna uppmärksammat har ett missnöje med nuvarande organisation funnits en längre tid, vilket är svårt att undvika när staten genom en och samma myndighet är övervakare och utförare på en konkurrensutsatt marknad.

Flera av de övriga konfliktpunkter som uppmärksammas hade uppenbarligen inte varit ifrågasatta om inte staten varit en konkurrent på marknaden. En linje i utredningen bör därför vara att pröva hur veterinärförsörjningen skall gå att lösa utan statligt huvudmannaskap.

Även bristerna i rapporteringen av djursjukdata hänger till del samman med det statliga huvudmannaskapet. Således skulle även detta problem bli mindre om det statliga huvudmannaskapet upphörde.

Staten kan emellertid inte frånsäga sig ansvaret för ett fungerande veterinärväsende. Hit hör också ansvaret för att det finns tillräckligt många veterinärer för att klara jordbrukets behov. Därför är det bra att revisorerna föreslår en utredning med ett öppet mandat att föreslå olika förbättringar. Vi förutsätter också att utredningen observerar vikten av en tydlig organisation för att snabbt kunna rycka in i händelse av att en smittsam sjukdom som mul- och klövsjuka bryter ut.

Vi tillstyrker revisorernas förslag i alla delar och föreslår att regeringen ges i uppdrag att tillsätta de föreslagna utredningarna.

Stockholm den 16 april 2003

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Lars Lindblad (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Cecilia Widegren (m)

Jan-Evert Rådhström (m)

Ola Sundell (m)

Jeppe Johnsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-04-17 Bordläggning: 2003-04-24 Hänvisning: 2003-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)