med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag

Motion 2002/03:Kr9 av Annika Nilsson m.fl. (s, v, mp)

av Annika Nilsson m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning bör tillsättas med uppgift att se över den uppdragsarkeologiska verksamheten.

Utred uppdragsarkeologin

Riksdagens revisorer behandlar i sin rapport 2002/03:RR11 den uppdragsarkeologiska verksamheten och lyfter fram ett antal problem och frågeställningar, bland annat vikten av tydlighet i myndighetsuppgifterna. De pekar på den otydlighet som följer av att Riksantikvarieämbetet (RAÄ) genom avdelningen för arkeologiska undersökningar (UV) är den största uppdragsgivaren inom uppdragsarkeologin samtidigt som man har myndighetsuppgifter och tillsynsansvar. Revisorerna föreslår att regeringen tillsätter en utredning.

Med anledning av de förslag som Riksdagens revisorer lagt fram anser vi att det finns skäl att regeringen tillsätter en utredning för att göra en översyn av den uppdragsarkeologiska verksamheten. Utredningen bör analysera förutsättningarna för att skilja UV från Riksantikvarieämbetet. Det finns även anledning att närmare studera länsstyrelsernas behov av kompetens samt behovet av auktorisation av arkeologer. Vi delar alltså revisorernas uppfattning att det finns skäl att se över denna verksamhet genom att en utredning tillsätts och anser att detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 16 april 2003

Annika Nilsson (s)

Peter Pedersen (v)

Leif Björnlod (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-04-17 Bordläggning: 2003-04-24 Hänvisning: 2003-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)