med anledning av förs. 2002/03:RB3 Framställan om ändring i riksbankslagen

Motion 2002/03:Fi4 av Johan Lönnroth och Siv Holma (v)

av Johan Lönnroth och Siv Holma (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår Riksbankens förslag att avskaffa 7 kap. 8 § riksbanks­lagen.

Motivering

Riksbanken föreslår att 7 kap. 8 § riksbankslagen, som ger skattemyndigheter och Tullverket rätt att begära uppgifter som finns hos Riksbanken och som rör betalningar till och från utlandet, skall upphöra att gälla. Riksbankens argument är att paragrafen inte längre kommer att ha någon praktisk betydelse nu när den så kallade BOK-rapporteringen av enskilda utlandsbetalningar upphör och ersätts med enkätbaserad statistikinsamling. I och med detta anser Riksbanken att det då inte kommer att finnas någon ny information hos banken som dessa myndigheter kan ha behov av.

RSV och Tullverket anser i sina remissvar att paragrafen skall behållas respektive vara kvar i någon form eftersom det inte är klart i vilken omfattning Riksbanken i framtiden ändå kan komma att ha information av nytta för dessa båda myndigheter. Även enkäter och olika utredningar kan vara av intresse för RSV och Tullverket.

Vi anser att det inte kan uteslutas att Riksbanken i framtiden kan komma att besluta om att ta in uppgifter av värde för RSV och Tullverket. Dessa myndigheter skall ha möjlighet att själva bedöma vilka uppgifter som kan vara av intresse för dem. Därför föreslår vi att 7 kap. 8 § skall vara kvar.

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Stockholm den 23 januari 2003

Johan Lönnroth (v)

Siv Holma (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-01-24 Bordläggning: 2003-01-28 Hänvisning: 2003-01-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)