med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser

Motion 2001/02:U6 av Marianne Andersson m.fl. (c)

av Marianne Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av implementering av resolution 1325/2000 från FN:s säkerhetsråd.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om proportionalitet mellan projekts storlek och uppföljning.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de svenska organisationernas samarbetspartner skall motsvara kraven på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa kvinnlig värnplikt.

Kvinnors betydelse i internationella freds- och hjälpinsatser

Kvinnor är inte bara offer. De spelar en aktiv roll i krig, inte bara genom att stå för stora delar av markservicen utan också genom att till exempel ideologiskt sluta upp bakom krigsinsatsen och hålla stridsmoralen uppe. Kvinnor är också en kraft att räkna med i arbetet för fred. Att det i hög grad är kvinnor som håller samhällena i gång under krig, innebär att det i hög grad också är kvinnor som har fungerande organisationer och nätverk för att ta itu med ”fredsbyggandet” efter krig. Bland den typen av fredsprojekt finner man därför ofta att kvinnor och kvinnogrupper spelar en aktiv roll. Kvinnor fyller också en viktig roll som deltagare i fredsbevarande trupp.

Förenta Nationerna har på många olika sätt arbetat med kvinnors rättigheter och skyldigheter och har genom sitt arbete i olika sammanhang lyft fram kvinnors kunskaper, resurser och möjligheter. FN:s säkerhetsråd lyfte åter fram kvinnornas betydelsefulla roll i resolution 1325/2000 den 31 oktober 2000. Denna resolution belyser bland annat kvinnors viktiga roll vid förebyggandet av konflikter och i arbete för fred. Den pekar också på vikten av att kvinnor på jämlika villkor deltar och engageras fullt ut i alla insatser för försvar och bevarande av fred och säkerhet samt behovet av att öka deras roller gällande att fatta beslut i konfliktförebyggande verksamhet och lösningar av problem. Vad som ovan anförts om betydelsen av resolution 1325/2000 av FN:s säkerhetsråd ges regeringen till känna.

Beredningen av internationella insatser sker i interdepartementala grupper. Riksdagens revisorer har påpekat att det inom dessa grupper finns behov av att beslutsprocessen blir mer formaliserad och förutsägbar. Det är viktigt att kvinnor finns representerade i dessa interdepartementala grupper. Det är angeläget att kvinnor får en större roll i beredningen av internationella insatser och i själva beslutsprocessen.

Sida och frivilligorganisationer

Vi är överens med revisorerna om att de enskilda organisationernas verksamhet inte redovisas tillräckligt tydligt. Vi instämmer även med revisorerna i deras kritik mot Sidas bristfälliga redovisning av kostnader och resultat av freds- och hjälpinsatser.

För oss är det viktigt att en uppföljning av verksamheten sker och att denna uppföljning ska visa resultat. Vi vill varna för risken att uppföljningar av verksamhet lätt blir en samling statistik. Uppföljning är bra, men den måste innehålla mera än enbart statistik. Det är också viktigt att det finns en proportionalitet mellan ett projekts storlek och dess uppföljning. Detta bör ges regeringen till känna.

Enligt vår uppfattning hör mänskliga rättigheter, demokrati och fredsfrämjande ihop. Det går inte att dela på dessa faktorer. Mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning är fredsfrämjande. Det är av yttersta vikt att de samarbetspartner som våra svenska organisationer har i sina verksamhetsländer respekterar mänskliga rättigheter. Vi anser att de svenska organisationerna ska kunna visa att parterna i mottagarländerna motsvarar dessa krav. Detta bör ges regeringen till känna.

Allmän värnplikt

Sveriges engagemang i fredsfrämjande och humanitära insatser samt räddningsinsatser har sedan 1996 års försvarsbeslut varit en av Försvarsmaktens huvuduppgifter. Under kommande år kommer denna uppgift att växa sig allt större.

De svenska kvinnorna kunde spela en större roll än vad de hittills har gjort och gör i Försvarsmaktens internationella verksamhet. Den av FN nämnda resolutionen belyser vikten av att kvinnor deltar på samma villkor som män i arbetet för fred.

En allmän värnplikt omfattande både kvinnor och män är ett självklart ställningstagande utifrån ett jämställdhetsperspektiv inom såväl det internationella som det nationella fredsarbetet. Försvaret ska se till kompetens, inte till kön. Det är även viktigt med den kvalitetshöjning av värnpliktsförsvaret som skulle bli en naturlig följd av att både kvinnor och män hade samma rätt och skyldighet att delta. Värn- och civilplikten bör därför innefatta kvinnorna på samma villkor som männen. Detta bör ges regeringen till känna.

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Stockholm den 4 april 2002

Marianne Andersson (c)

Erik Arthur Egervärn (c)

Lennart Daléus (c)

Agne Hansson (c)

Rigmor Stenmark (c)

Lena Ek (c)

Åsa Torstensson (c)

Sven Bergström (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-04 Bordläggning: 2002-04-05 Hänvisning: 2002-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)