med anledning av förs. 1996/97:TK1 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av riksdagens revisionsutrednings förslag om extern revision av Regeringskansliet

Motion 1996/97:K36 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Extern revision
Riksdagens revisionsutredning har lagt ett förslag om former
för extern revision av Regeringskansliet. Förslaget innebär
att Regeringskansliet (Statsrådsberedningen, departementen,
utrikesrepresentationen, Regeringskansliets
förvaltningskontor och kommittéerna) med verkan från 1997
års årsredovisning skall granskas i syfte att bedöma om
räkenskaperna är rättvisande. Revisionen skall bedrivas i
enlighet med god revisionssed och utföras på samma sätt
som gäller den inre riksdagsförvaltningen.
Riksdagens revisorer
Utredningen har övervägt frågan om vilket organ som bör ha
ansvaret för den externa revisionen av Regeringskansliet.
Slutsatsen är att det organ som är bäst lämpat för uppdraget
är Riksdagens revisorer. Regeringen är ansvarig inför
riksdagen och det organ under riksdagen som hanterar
revisionsfrågor är Riksdagens revisorer. Vänsterpartiet
instämmer i utredningens bedömning men vill på en punkt
föreslå en förändring i enlighet med vad Svea hovrätt anfört i
sitt remissvar.
Handläggningsordning
Vi anser att en annan handläggningsordning än den
utredningen föreslår vore önskvärd. Vi vill framhålla
principen att den huvudman som gett uppdrag till revisionen
också bör få ta ställning till resultatet av revisionen.
Utredningen föreslår att externrevisionen avslutas med att
revisorerna fattar beslut med anledning av
revisionsberättelsen. Vänsterpartiet anser i stället att
externrevisionen bör avslutas med att en skrivelse
överlämnas till riksdagen av Riksdagens revisorer. Med
Vänsterpartiets förslag följer revisionsberättelsen den vanliga
ärendegången i riksdagen dvs. med motionsrätt,
utskottsbehandling och riksdagsbeslut.
Handläggningen av revisionsberättelsen för Regeringskansliet är så viktig
att riksdagen själv måste få en större roll än den som föreslås. Svea hovrätt
karakteriserar förslaget i den här delen som "defensiv och svag när det
handlar om en viktig demokratisk kontrollfunktion". I sammanhanget bör här
som jämförelse nämnas att Riksdagens revisorer redovisar sin årliga
granskning av Riksbankens verksamhet till riksdagen. Vänsterpartiet föreslår
därför ett tillägg i form av ett andra stycke i 2 § lagen om revision av
Regeringskansliet. Formen för lagtexten stämmer överens med den som
gäller för revisionen av Riksbanken.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att 2 § lagen om revision av Regeringskansliet
skall ges följande lydelse: "Riksdagens revisorer skall granska
Regeringskansliets årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att
bedöma om räkenskaperna är rättvisande. Granskningen skall ske i enlighet
med god revisionssed samt med iakttagande av de särskilda bestämmelser
som kan gälla för verksamheten. Riksdagens revisorer skall senast den 1
april avge berättelse till riksdagen över revisionen av Regeringskansliet.
Berättelsen skall belysa omfattningen och inriktningen av revisorernas
granskning."

Stockholm den 23 april 1997
Gudrun Schyman (v)
Hans Andersson (v)

Ingrid Burman (v)

Owe Hellberg (v)

Tanja Linderborg (v)

Eva Zetterberg (v)

Per Rosengren (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-23 Bordläggning: 1997-04-25 Hänvisning: 1997-04-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)