Marscher för tillgänglighet

Motion 2010/11:A421 av Carina Hägg (S)

av Carina Hägg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om marscher för tillgänglighet.

Motivering

Att vårt samhälle har en hög tillgänglighetsgrad är oerhört viktigt från både demokratisk synpunkt och jämlikhetssynpunkt. Bristande tillgänglighet påverkar vår vardag och förhindrar oss från att vara delaktiga på lika villkor och från att kunna utöva våra demokratiska rättigheter.

Diskrimineringsutredningen är nu klar sedan cirka ett halvår, och det föreslås att ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs i diskrimineringslagen. Det betyder att om någon underlåter att vidta skäliga åtgärder så ska denna dömas för diskriminering.

Den socialdemokratiska regeringen satte ett ambitiöst mål att 2010 skulle offentliga lokaler vara tillgängliga för alla, oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Ett mål som inte uppnåtts. Vi kan konstatera att det fortfarande finns brister i det offentliga rummet. Det har blivit betydligt bättre, men det finns fortfarande många brister kvar att åtgärda, exempelvis i offentliga lokaler och där det finns samhällstjänster som vi alla har behov av att ta del av. Det gäller banker, affärer, restauranger, kulturlokaler och så vidare.

Tillgängligheten till kommersiella lokaler regleras av tydliga regler vid
ny-, om- och tillbyggnad – det handlar då om bygglov. Men detta är ett område där det finns mycket övrigt att önska. Alltför ofta får design gå före det praktiska och det ställer till problem för många.

Regeringen undertecknade den 30 mars 2007 FN:s standardregler för funktionshindrade, Agenda 22. Ett åtagande som förpliktigar och som måste följas av faktiska åtgärder från statens sida. Lagstiftningen behöver ses över för att funktionshindrade ska kunna få tillgång till alla lokaler, såväl i kommunala och statliga som kommersiella lokaler.

Det är inte bara den fysiska miljön som har brister i tillgängligheten. Många företag, organisationer, kommuner och myndigheter har även brist på sina hemsidor.

Utvecklingen går allt mer mot att tillhandahålla information till medborgarna via den egna hemsidan. De flesta företag, organisationer, kommuner och myndigheter använder detta sätt för att kommunicera. Men alltför ofta glöms tillgänglighetsperspektivet bort. Kommuner och myndigheter tillhör de som ändå lyckats relativt bra eftersom många har haft 2010 som ett mål för att uppnå en bättre tillgänglighet även för sina internetbaserade tjänster, men företag, organisationer och även de politiska partierna har fortfarande mycket kvar att göra.

Vi kan fortfarande se många brister inom tillgängligheten och dessa blir ett stort hinder för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor. Det är dags att gå från ord till handling när det gäller frågan om tillgänglighet för alla och förhoppningen är att behovet av tillgänglighetsmarscher ska upphöra.

Stockholm den 20 oktober 2010

Carina Hägg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)