Marksanering

Motion 2015/16:556 av Tomas Eneroth (S)

av Tomas Eneroth (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utvärdera hur de förstärkta resurserna för marksanering används och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Småland finns det fortfarande många gamla anrika glasbruk. De allra flesta glasbruken bedriver sin verksamhet i väldigt liten skala. Glaset och glasriket betydelse för Småland är väldigt stor, och många människor har turistnäringen som sin försörjning genom de tusentals besökare som kommer till Småland för glasets skull.

Ett stort problem som har uppmärksammats mycket den senaste tiden är det akuta saneringsbehovet på många aktiva och nerlagda glasbruk. De stora glasdeponier som finns kring bruken sedan 1800-talet innehåller höga halter av bland annat arsenik, kadmium och bly. De utgör ett mycket allvarligt miljöproblem som hindrar utveckling av Glasriket som turistdestination. Nya företagsetableringar uteblir samtidigt som utvecklingen av besöksnäringen försvåras. Det är av stor betydelse för näringslivet i Småland att skyndsamt sanera de mest utsatta områdena. Det är även av allra största vikt att dessa områden saneras för att rädda miljön. I en rapport som tidigare delgivits Näringsdepartementet har man där pekat på vikten av sanering för regionens utveckling. En förstudie har genomförts som tydligt visar på behovet av sanering.

Regeringen har föreslagit förstärkta resurser för marksanering, vilket är alldeles utmärkt. Behovet av insatser är stort och prioriteringen av hur resurserna ska användas kommer att ha stor betydelse. Det är därför viktigt att tidigt utvärdera hur de förstärkta resurserna används.

 

Tomas Eneroth (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)