Människors hälsa i Arktis

Motion 2008/09:U260 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av samarbete angående människors hälsa i Arktis.

Motivering

Vid den åttonde Arktiska parlamentariska konferensen i Fairbanks i Alaska var människors hälsa i Arktis en av huvudfrågorna. För att skapa bättre hälsa i området behövs en strategisk plan beträffande hälsopolicy där synergier från existerande samarbete i denna fråga utnyttjas i harmoni med kulturella värderingar.

Frågan är inte enbart en samarbetsfråga för länderna runtom Arktis utan även en nationell fråga. Varje land har sitt eget ansvar för till exempel urfolkens hälsa. Konferensens syfte är att se till den övergripande arktiska nyttan, där ett samarbete mellan de arktiska länderna kan ge ett eget mervärde och nytta för regionen. Samarbetsansvaret ligger hos de arktiska regeringarna.

Inom Sverige har arbetet att kartlägga urfolkens hälsa påbörjats inom SLiCA-rapporten. Tyvärr har arbetet avstannat på grund av brist på medel att fullfölja programmet. Därför kan inte Sverige fullfölja sin del av det arbete som Arktiska rådet har beställt. Därför är det viktigt att medel tillförs till exempel genom forskningsanslag eller via Nordiska ministerrådet, NMR. Även effekterna av klimatförändringar på människors hälsa bör uppmärksammas.

Alkohol- och narkotikaproblem är en del av den negativa hälsobilden i Arktis. Därför är det viktigt att även Sverige för sin del uppmärksammar och prioriterar förebyggande åtgärder samt använder bästa praxis i utbyte med andra länder i regionen och i samarbete med urfolken.

Det bör även ligga i vårt intresse att placera frågor om alkohol- och narkotikamissbruk samt bästa praxis av det som gjorts på dagordningen för FN:s permanenta forum för urfolken samt WHO.

Samarbetet med engagerade NGO:er, till exempel Röda Korset, i den arktiska regionen för hållbar utveckling, riskreduktion, tillgång till sjukvård samt förebyggande hälsovård bör uppmärksammas i den svenska hälsovårdspolitiken.

Stockholm den 30 september 2008

Sinikka Bohlin (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Helene Petersson i Stockaryd (s)

Phia Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)