Mångfald för demokrati

Motion 2011/12:A304 av Anne Marie Brodén (M)

av Anne Marie Brodén (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mångfald för demokrati.

Motivering

”Mångfald är viktigt för demokratin. Genom att människor med olika erfarenheter och bakgrund möts, speglas olika perspektiv. Detta leder till att politiska och andra beslut blir mer fullständiga och representativa.” Detta kan man läsa i den nationella handlingsplan för handikappolitiken som antogs av riksdagen år 2000. Idag skriver vi 2011 och mycket har hänt inom handikappolitiken som är positivt.

Alliansregeringen har satsat på valfrihetsreformer inom området och slagit fast i enlighet med LSS-utredningens förslag att rättighetslagstiftningen ska finnas kvar. Men det är helt oacceptabelt att många människor med funktionsnedsättningar upplever sig diskriminerade. Jag anser det oacceptabelt att Försäkringskassan formulerar sina frågor om funktionsnedsatta människors behov på ett integritetskränkande sätt. Vi har uttalat en politisk vilja att alla människor i Sverige har rätt att vara 100 % medborgare. Men det krävs mer för att det ska bli verklighet för alla.

Det är ett övergripande samhällsansvar att göra det möjligt för människor med funktionsnedsättning att delta i samhällslivets alla delar: i förskolan, inom utbildningssektorn, i arbetslivet, på bostadsmarknaden, inom kulturen och den övriga fritidssektorn, det politiska livet och – inte minst – familjelivet. Alla sektorer av samhället måste därför utformas så att människor så långt det är möjligt kan ta del av det dagliga livets utbud av varor och tjänster på olika områden.

Människor med olika former av funktionsnedsättning behöver individuellt utformade insatser, så att begränsningar och hinder i den dagliga tillvaron i rimlig utsträckning kan kompenseras genom personligt stöd, tekniska hjälpmedel och anpassning, ekonomiska bidrag m.m. Särskilt viktigt är det att människor med funktionsnedsättning själva kan ha stort inflytande över de stödinsatser som ges. Här har LSS-lagen haft oerhört stor betydelse. Valfrihet och flexibilitet är begrepp som har ett egenvärde, i synnerhet för personer som behöver olika former av stöd.

Men det viktigaste av allt för alla människor är att bli behandlade med respekt. Att diskriminering förekommer mot enskilda människor eller grupper är inte förenligt med det Sverige som jag vill ha.

Stockholm den 29 september 2011

Anne Marie Brodén (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)