Mälarsjöfarten

Motion 2017/18:777 av Lars Eriksson m.fl. (S)

av Lars Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bättre utnyttja Mälarhamnarna vid godstrafik i syfte att avlasta väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hamnarna i Mälaren har en mycket gammal historia. Med sitt strategiska läge vid Mälaren har de båda städerna tidigt varit viktiga centrum för handel i Mälardalen. Hamnen i Västerås är mycket äldre än staden. Redan före år 1000 var platsen där Svartån mynnar ut i Mälaren en välbesökt marknadsplats. Under medeltiden skeppades järn från västra Bergslagen främst från hamnarna i Arboga och Köping – i viss mån också från Örebro – och det dröjde innan Västerås blev den mest betydande hamnstaden vid västra Mälaren.

Köping var tidigt ett centrum för handel och samfärdsel. Detta tack vare sitt läge vid Mälarens innersta vik och i korsningen av den historiska öst-västliga kungsvägen och den gamla allfarvägen i nord-sydlig riktning från Bergslagen. För hyttornas och smedjornas produkter liksom för jordbruksalster från den bördiga Mälarbygden blev hamnen i Köping den naturliga omlastningsplatsen.

Från 2001 ingår hamnarna i Västerås och Köping i ett gemensamt bolag: Mälarhamnar AB. Bolaget samägs av de båda kommunerna.

År 2010 togs ett beslut om att öka kapaciteten i slussen i Södertälje och muddra farleden i Mälaren. Utbyggnaden av farleden i Mälaren och slussen i Södertälje medför även ökad säkerhet för sjöfarten på Mälaren. Hamnarna tar därmed ytterligare ett steg i historien som mycket viktiga knutpunkter för handeln till och från Mälardalsregionen. I dag går däremot det mesta av godstrafiken på lastbil eller med godståg. Järnvägarna i Västmanlands län och i Mälardalen är mycket hårt belastade av både person- och godstrafik. Kapaciteten på såväl väg som järnväg skulle dock kunna öka om sjöfartens kapacitet bättre togs tillvara. Sjöfarten är i mångt och mycket ett outnyttjat miljövänligt transportslag som dessutom klarar av att frakta större godsvolymer än alternativen. 

För att denna potential ska kunna realiseras krävs dock att vi återigen börjar betrakta Mälarsjöfarten som ett reellt alternativ till godstransporter på väg och järnväg.

 

 

Lars Eriksson (S)

 

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)