Mälardalens högskola har potential att växa

Motion 2016/17:894 av Hans Ekström m.fl. (S)

av Hans Ekström m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillverkningsindustrins betydelse för Sverige, Västmanland och Södermanland är i dag mycket stor. ABB, Volvo CE och Bombardier är tre exempel på internationella storföretag vars verksamhet i regionen är mycket betydelsefull ur ett sysselsättnings- och tillväxtperspektiv. Tillverkningsindustrin stärker inte bara Västerås och Eskilstuna utan regionen i sin helhet.

Samtidigt är Mälardalen mitt uppe i en pågående övergång från industri- till kunskapssamhälle. Hur väl vi hanterar övergången kommer att ha stor inverkan på regionens förmåga att möta framtidens samhällsutmaningar. En av utmaningarna är att försörja både den offentliga och privata sektorn med välutbildad arbetskraft så att regionen tillåts maximera sina tillväxtmöjligheter.

Här spelar Mälardalens högskola (MDH) en avgörande roll när det kommer till att erbjuda närhet till attraktiv högre utbildning och forskning. MDH är i dag en av Sveriges största högskolor med 900 anställda och 14 000 studenter. När Malmö högskola blir universitet 2018 kommer MDH att vara den största högskolan i Sverige. Högskolan har en volym avseende antal utbildningar och studenter som motsvarar Mittuniversitetet (13 500 studenter), Karlstads universitet (16 000 studenter) och Örebro universitet (15 000 studenter) men ungefär hälften så stort forskningsanslag.

Högskolan erbjuder i dag hälsa- och välfärdsutbildningar, ekonomiutbildningar, lärarutbildningar och teknikutbildningar. Å ena sidan är MDH en av landets största utbildare av sjuksköterskor, å andra sidan har man en lång tradition inom teknikområdet och erbjuder i dag fem civilingenjörsutbildningar och fem högskoleingenjörsutbildningar.

Det råder ingen tvekan om att regionens högskolenybörjare ser högskolan som ett tilltalande alternativ. Höstterminen 2015 började 32,4 procent av Västmanlands högskolenybörjare på MDH. Motsvarande siffra för Södermanland är 22,9 procent. På högskolans huvudorter, Västerås och Eskilstuna, blir siffrorna än högre: 34,5 respektive 39,3 procent av högskolenybörjarna valde MDH höstterminen 2015.

Alla högskolor bedriver inte forskarutbildning, men det gör MDH. Sedan 2001 har MDH bedrivit egen forskarutbildning inom vetenskapsområdet teknik och i dag, 15 år senare, är delar av forskningen världsledande.

Teknikforskningen är av stor vikt för både globala företag i Mälardalen och för små och medelstora företag. En särskild utmaning för samhället i dag och i framtiden är energieffektivisering och miljöteknik, områden där högskolans forskning håller världsklass och bidrar till lösningar inom såväl solenergi och energismarta byggnader som vattenrening och hållbara tekniklösningar.

Desto nyare är forskarutbildningsrättigheterna inom hälsa och välfärd som högskolan erhöll 2011. Här riktar forskningen särskilt in sig på att koppla ihop hälsa och välfärd. Med tanke på en åldrande befolkning så väl som ett samhälle som i ökande grad präglas av migration är detta ett mycket viktigt perspektiv. Forskning kopplat till barn och ungas lärande är ett annat framträdande område, där den framgångsrika forskningen inom matematikdidaktik särskilt kan nämnas. Det är en viktig forskning i sig, för lärarutbildningarna och den är också av grundläggande vikt med tanke på behovet av kompetensförsörjning inom den teknikinriktade industrin, inte minst i Mälardalen.

En stor anledning till att MDH har kunnat utveckla sin forskning med stark tillväxt, framför allt på tekniksidan, är att högskolan har tagit sin roll som regional samhällsbyggare på stort allvar och arbetat målmedvetet med att hitta dynamiska samarbeten med andra aktörer i regionen.

Sedan 2013 har MDH ett samverkansavtal med ABB Sverige som ytterligare ska öka studenternas möjligheter till anställning och öka möjligheterna för ABB att rekrytera medarbetare. 2013 blev även MDH utvald till Volvo Preferred Research Partner, vilket bland annat innebär att MDH:s forskning och utbildning kommer samhället till godo genom konkreta forskningsprojekt och samverkande insatser i utbildningen. Senare har även ett strategiskt avtal tecknats med Bombardier och ett gemensamt avtal med Vafab, Eskilstuna energi och miljö och Mälarenergi.

MDH:s samverkan med den offentliga sektorn är även den omfattande. Samhällskontraktet, som bland annat ser till att verksamhets- och kompetensutveckling sker på vetenskapliga grund, med Eskilstuna kommun, Västerås stad och landstingen i Södermanland och Västmanland är ett av de mest omfattande avtalen i Sverige mellan offentliga aktörer och en högskola.

Tack vare tät samverkan med såväl den privata som den offentliga sektorn i regionen ligger den externa finansieringen för MDH:s forskning och forskarutbildning i dag på 63 procent. Inom vissa delar av forskningen är den externa finansieringen över 80 procent.

MDH:s samverkansarbete har uppmärksammats i den pilotstudie som Vinnova genomfört under 2015 och 2016. MDH erhöll högsta betyg i båda studierna. Under 2013 och 2014 gjorde högskolan även en extern forskningsutvärdering, MER14, av samtlig forskning som visade att flera av högskolans forskningsinriktningar håller världsklass, till exempel delar av forskningen inom framtidens energi.

Mälardalens högskola är i dag en viktig samhällsbyggare, tillväxtmotor och kompetensförsörjare i vår region. Att vara ett universitet innebär andra, än mer fördelaktiga, ekonomiska förutsättningar för att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning av och med skickliga lärare och forskare. Vi vill därmed framhålla vikten av att regeringen säkerställer Mälardalens högskolas framtida behov av forskningsresurser. Vi menar också att vägen till universitetsstatus inte skall vara stängd..

 

Hans Ekström (S)

 

Anna Wallén (S)

Fredrik Olovsson (S)

Lars Eriksson (S)

Pia Nilsson (S)

Sara Karlsson (S)

Åsa Eriksson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)