Mål för solenergi i Sverige

Motion 2010/11:N221 av Jan Lindholm (MP)

av Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett uppdrag till Energimyndigheten om att utreda hur ett mål för solenergi i Sverige kan nås.

Bakgrund

Så här långt har det visat sig att de prognoser för takten i klimatförändringarna som FN:s klimatpanel IPCC levererat har överträffats av verkligheten. Förändringarna både i Arktis och i Antarktis liksom specifikt på Grönland går betydligt snabbare än vad forskarna ansett möjligt. Problemen kring klimatfrågan är väl kända, så jag tar inte upp utrymme med att beskriva dessa i denna motion.

Sverige har ambitiöst arbetat med att utveckla såväl bioenergi som vindkraft som komplement till vår gamla vattenkraft för att göra oss oberoende av fossil energi. Under valrörelsen har de två regeringsalternativen båda talat om behoven av åtgärder i de så kallade miljonprogrammen. Det är därför sannolikt att program för upprustning i någon form kommer att tas fram. En stor del av dessa hus har platta tak eller tak som, även om de inte är av den konstruktionen, är i behov av utbyte. Tilläggsisolering och nya fasader är även i många fall nödvändigt för att nå de energieffektiviseringsmål som är önskvärda.

Solabsorberande ytor, både för produktion av värme och för produktion av el, är utmärkta ytmaterial med lång livslängd. Att medvetet arbeta med solenergi som ett alternativ vid renoveringar bör göra det möjligt att snabbt nå låga priser och hög produktion. Målet att nå en produktion på 15 TWh värme och 15 TWh el till 2030 borde vara möjligt.

Varför ska vi satsa på solenergi i Sverige?

Det globala uppdraget är att minska användningen av fossil energi och att växla över till långsiktigt hållbara energilösningar. Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och en redan väl utbyggd vattenkraft. Vi har även en mycket stor resurs i form av bioenergi som kan växa betydligt. Våra förutsättningar för vindkraft är mycket goda, och våra långa kustremsor erbjuder många möjligheter att utveckla vågkraft.

Alla länder på jorden har inte så goda förutsättningar som vi har. Man skulle kanske kunna påstå att Sverige är ett av de mest lyckligt lottade länderna när det gäller såväl de beräknade negativa konsekvenserna av ett ändrat klimat som förutsättningar att ställa om. Vi kan därför inte enbart se till våra egna behov utan vi måste räkna med att exempelvis våra bioenergiresurser, i ett globalt perspektiv, mycket väl kan komma att behövas för andra syften än energi. Att använda många olika och väl spridda tekniska lösningar är även ur ett sårbarhetsperspektiv att föredra i förhållande till ett beroende av få stora anläggningar.

Solenergi kommer därför att i ett globalt perspektiv bli en allt viktigare energiteknik. Sverige är teknikledande på solenergiområdet även om vi har få producerande bolag och kan förmodligen fortsätta att vara ett av världens främsta länder på detta område om vi förmår att inom en rimlig tid även skapa en hemmamarknad. Med en rätt utformad politik kan solenergiområdet bli en av Sveriges nya stora industrigrenar.

Förslag

Det räcker inte med att regeringen med stöd från Energimyndigheten tar fram mål för solenergi. Det är även nödvändigt att Energimyndighetens uppdrag utvidgas till att omfatta frågan om hur vi ska komma fram till målet. Vilka styrmedel erfordras såväl i form av lagar som ekonomiska incitament? Vad måste staten göra för att vi ska nå 15 TWh solvärme och lika mycket solel i Sverige till 2030?

Kanske ska ambitionsnivån vara en annan. Eventuellt kan det vara bra för den politiska debatten om verktyg redovisas för att nå två alternativa nivåer och kanske en nollnivå där inga åtgärder vidtas för att påverka utvecklingen av solenergi. Förmodligen är ett delmål till 2020 också bra för att hålla uppe takten i utvecklingen så att man inte skjuter saker framför sig som kunde ha gjorts i går.

Riksdagen bör alltså ge regeringen i uppdrag att ta fram underlag för hur en snabb utveckling av solenergi kan stödjas i linje med vad som ovan har skissats.

Stockholm den 21 oktober 2010

Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)