Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Mäklarutbildning vid högskolan i Gävle-Sandviken

Motion 1990/91:Ub583 av Olle Östrand m.fl. (s)

av Olle Östrand m.fl. (s)
För att bedriva fastighetsmäklarverksamhet krävs enligt
lag (1984:81) om fastighetsmäklare att man är registrerad
hos länsstyrelsen. För registrering krävs bl.a.
tillfredsställande utbildning, vilket betyder utbildning i
fastighetsrätt, fastighetsförmedling, byggnads- och
värderingsteknik samt företagsekonomi enligt av
skolstyrelsen fastställda läroplan för Komvux.
Mäklarna utbildas i dag främst genom studier vid
Komvux på olika orter i landet eller genom
korrespondensstudier hos Mäklarsamfundet. All
examination sker vid Komvux. Den av Skolöverstyrelsen
fastställda läroplanen omfattar 340 lektioner, vilket sägs
motsvara ca. 12 högskolepoäng, uppdelade på ovan
nämnda ämnen. Praktik på 50 timmar hos registrerad
fastighetsmäklare bör ingå i utbildningen.
Förutom den författningsreglerade utbildningen sker
viss internutbildning i mäklarkretsar och då i regel i någon
branschorganisations regi, både på nationell och regional
nivå.
Riksdagen har för några år sedan fattat ett beslut om
översyn av mäklarlagen med inriktning att denna skulle
skärpas. Vid riksdagsbehandlingen framfördes bl.a. att den
nuvarande utbildningsnivån var otillräcklig.
En översyn av fastighetsmäklarlagen har påbörjats inom
justitiedepartementet och den kommer att vara avslutad
våren 1991. Till de viktigaste frågorna som skall behandlas
hör tillsynen av mäklarverksamheten och finansiering av
denna tillsyn. Utbildning av fastighetsmäklare är en annan
viktig fråga, som kommer att behandlas med förtur. Förslag
om detta kan väntas under de närmaste månaderna. Tanken
är att åstadkomma en central prövning för hela landet som
avslutning av de utbildningar till fastighetsmäklare som
finns.
De statliga verken i Gävle tillsammans med högskolan
Gävle-Sandviken har en stor kompetens rörande de olika
moment som ingår i dagens mäklarutbildning och inom de
områden där man kan se ett behov av ytterligare utbildning.
Centralnämnden för fastighetsdata, CFD, har i stort sett
alla landets mäklare som kunder genom någon form av
terminalanslutning. Särskilt på videotexsidan är mäklarna
en stor grupp. Många mäklare har genomgått utbildning vid
CFD i samband med att de skaffat en koppling till
fastighetsdatasystemet. CDF:s kontakter med mäklare rör,
förutom informationssökning, registerinnehåll,
inskrivningsrätt och teknikfrågor. Viss
utvecklingsverksamhet, bl.a. angående värdering av
fastighet, är också aktuell. Lantmäteriverkets, LMV,
direkta kontaktpunkt med fastighetsmäklarna rör sig främst
runt byggnadsteknik, som knyter an till mäklarnas
verksamhet. Högskolan Gävle-Sandviken bedriver sedan
några år en fördjupningsutbildning inom fastighetsekonomi
som en del av ekonomiutbildningen. Denna utbildning har
en inriktning mot fastighetsförvaltning och en hel del
beröringspunkter med mäklarnas utbildning och
verksamhet.
I avvaktan på eventuella förändringar i kravet på
mäklarutbildning får man inrikta sig på frivillig
vidareutbildning på högskolenivå. Utbildningen kan göras
som en naturlig påbyggnad på mäklarnas författningsenliga
grundutbildning och bedrivas som distansutbildning.
Den samlade kompetensen som finns i Gävle talar starkt
för att den planerade mäklarutbildningen placeras vid
högskolan i Gävle-Sandviken. Det är även viktigt att snarast
möjligt konkretisera utbildningens innehåll.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om mäklarutbildningen och dess
placering vid högskolan i Gävle-Sandviken.

Stockholm den 23 januari 1991

Olle Östrand (s)

Axel Andersson (s)

Sigrid Bolkéus (s)

Karl Hagström (s)

Iris Mårtensson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)