Luckra upp strandskyddet

Motion 2018/19:1453 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det generella strandskyddet bör avskaffas och utformas utifrån ett mer kommunalt perspektiv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett mycket sjörikt land och därmed finns tusentals mil av stränder och sjönära mark. De allra flesta av dessa strandnära marker är belagda med strandskydd. Strand­skyddet gäller även om det inte finns skyddsvärd mark och det minsta lilla vattendrag i en skog kan innebära att strandskyddet aktiveras. All undersökning visar att de allra flesta helst vill bo nära vatten. Värdet för sjönära mark är betydligt högre än för annan mark. Tyvärr får ändå inte särskilt många ta del av den attraktiva mark som finns runt om i vårt land.

Befintlig strandskyddslagstiftning är idag således ett hinder för såväl lokal lands­bygdsutveckling som byggnation i redan bebyggda strandnära områden. I dagsläget hindrar strandskyddet att bostäder byggs i attraktiva områden. Kommuner i glesbygd kan inte utvecklas och reglerna upplevs som oförutsägbara. Ägare till bostadshus som ligger sjönära hindras att bygga ut eller bygga ytterligare hus på tomten på grund av strandskyddet trots att tomten inte är tillgänglig för allemansrätten. Detta är heller inte rimligt.

Strandskyddet måste därför reformeras. Ett borttagande av det generella strandskyd­det torde vara det allra bästa för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige. Jag vill därför att:

  • Det generella strandskyddet avskaffas. Strandskydd om 50 meter respektive utvidgat strandskydd om 100 meter ska endast gälla för av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag.
  • Kommunerna ska vara ansvariga för att fatta beslut om strandskydd.
  • Utvidgat strandskydd endast ska komma i fråga då det behövs för att skydda speciella naturvärden och säkerställa strandskyddets syften.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)