Lönebidrag

Motion 2010/11:A371 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (S)

av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lönebidrag.

Motivering

Lönebidraget ger i dag många arbetshandikappade människor en möjlighet att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Det är naturligtvis huvuduppgiften för lönebidraget. Personer som är anställda med lönebidrag fyller en stor och viktig funktion, och det är många gånger tack vare dem ett rikt föreningsliv, bland annat för våra barn och ungdomar, fortfarande går att finna i vårt samhälle.

Att både ha rätt till lönebidrag och att faktiskt ha ett arbete är oerhört viktigt för dessa människor som har problem med funktionshinder eller hälsa. Långvarig arbetslöshet försämrar deras situation ytterligare. Samtidigt hjälper de till att skapa livskraft inom de ideella verksamheterna i vårt land när de har möjlighet till ett arbete.

Därför är det viktigt att skapa arbetsplatser för funktionshindrade, vilka är berättigade till dessa lönebidrag. Då tänker vi i första hand på den ideella sektorn. Här finns en i många delar outnyttjad arbetsmarknad för de lönebidragsanställda. För att dessa arbetstillfällen ska kunna skapas måste fördelningen av lönebidraget gynna den ideella sektorn. Taket för lönebidraget följer inte lönerna på arbetsmarknaden, vilket medför att bidragen urholkas för föreningarna för varje nytt löneavtal.

Vi anser att det behöver göras en översyn av taket för lönebidragen så att de får en ökad följsamhet mot lönerna på arbetsmarknaden.

Stockholm den 20 oktober 2010

Gunnar Sandberg (S)

Marie Nordén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)