Lönebidrag

Motion 2010/11:A319 av Anders Åkesson och Anders Flanking (C)

av Anders Åkesson och Anders Flanking (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra regelverket för anställning med stöd av lönebidrag till att bli tillämpbart även då någon med bibehållen anställning men med reducerad arbetsförmåga eller arbetskapacitet erbjuds vara kvar på sin tidigare arbetsplats.

Motivering

Anställning med så kallat lönebidrag syftar till att möjliggöra för människor med olika grad av reducerad arbetsförmåga att bli anställningsbara. Lönebidraget utgår som ett samhälleligt stöd till arbetsgivare som anställer medarbetare med reducerad arbetsförmåga. Nivån på lönebidraget – som avtalas mellan arbetstagare, arbetsgivare och AF – utgör en kompensation för graden av reducerad arbetsförmåga hos den anställde. Regeringen har höjt det s.k. taket i lönebidragssystemet och även på andra sätt förstärkt lönebidraget i syfte att minska utanförskapet i samhället. Det är bra.

Då någon med fast anställning (utan lönebidrag) drabbas av permanent eller över lång tid reducerad arbetsförmåga kan den anställde inte med dagens regelverk fortsätta sin anställning hos den tidigare arbetsgivaren med stöd av ett lönebidrag. Systemet med lönebidrag så som det är utformat kan inte tillämpas på en pågående anställning. För att bli föremål för anställning med stöd av lönebidrag måste därför arbetstagaren säga upp sig från den tidigare arbetsgivaren, bli försedd med lönebidrag, och sedan söka nya arbeten på den öppna arbetsmarknaden. Dock kan den arbetssökande, med dagens utformning av regelverket, inte söka anställning med lönebidrag hos sin tidigare arbetsgivare oaktat denna vill ha tillbaka sin forna arbetskraft eller ej. Sett ur den anställdes perspektiv torde vägen tillbaka till arbetslivets gemenskap och delaktighet på detta vis bli onödigt lång. Sett ur samhällets perspektiv är det alltid en stor förlust att inte låta människor vara med och bidra och därför får heller inga vägar som leder till varaktiga arbeten hållas stängda.

Regelverket kring lönebidrag är gammalt men ”systemfelet” enligt ovanstående beskrivning har tidigare kompenserats alternativt undgått upptäckt genom att man låtit arbetstagaren jobba kvar på sin gamla arbetsplats med deltidssjukskrivning under obegränsad tid. Systemet med lönebidrag har blivit aktuellt först då arbetstagaren sökt nya arbeten/blivit uppsagd från sitt tidigare arbete. Skärpningen av hur sjukförsäkringssystemet tillämpas – till att vara en rehabilitering/omställningsförsäkring – är bra men innebär i detta fall problem och sannolikt en onödigt lång och krånglig väg tillbaka till arbetsmarknaden för den som drabbats av nedsatt arbetsförmåga.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 25 oktober 2010

Anders Åkesson (C)

Anders Flanking (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)