Lönebidrag under pågående anställning

Motion 2010/11:A384 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till lönebidrag i ett pågående anställningsförhållande.

Motivering

Personer med olika typer av funktionsnedsättning har det oftare svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det handlar både om att känna sig behövd och om att kunna delta i en arbetsgemenskap samt om en meningsfull sysselsättning. Människor med funktionsnedsättning har samma önskningar som alla andra att känna sig behövda och vara en del av samhället.

Alliansregeringen har infört flertalet åtgärder för att stimulera sysselsättningen bland personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Det är bra men ytterligare satsningar bör göras, speciellt då sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning är lägre. Redan idag finns möjlighet till lönebidrag exempelvis, detta bör dock utvecklas och fler arbetsgivare måste vara beredda att anställa en person med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Därför bör det bli tillåtet med lönebidrag i en befintlig anställning.

Om en person med en befintlig anställning till exempel råkar ut för en trafikolycka som medför en funktionsnedsättning finns det en risk att hon eller han inte kan utföra sina gamla arbetsuppgifter på sin arbetsplats. Istället för att avsluta anställningen eller bli uppsagd bör personen kunna stanna kvar på sin arbetsplats med lönebidrag. Detta gynnar dels arbetsgivaren då personen redan kan företaget och kan bidra med erfarenheterna i sina nya arbetsuppgifter, dels den anställde som kan stanna på sin arbetsplats och fortsätta vara en del av en arbetsgemenskap. Det underlättar vardagen och den osäkerhet som kan uppkomma om man känner att kroppen sviker ibland. Möjligheten till att bevilja lönebidrag i en befintlig anställning bör därför ses över.

Stockholm den 26 oktober 2010

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)