Lönebidrag till 67 års ålder

Motion 2010/11:A320 av Karin Nilsson och Anders Åkesson (C)

av Karin Nilsson och Anders Åkesson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge lönebidragsanställda möjlighet att med bibehållna bidrag arbeta fram till 67 års ålder.

Motivering

Under devisen ”allas lika rätt” har samhället skapat former som stimulerar företag och organisationer att anställa människor med ett handikapp. Samhället stödjer människor med ett handikapp, vid en anställning, med ett lönebidrag i syfte att kunna erbjuda alla rätten till ett arbete. Övriga anställda i samhället har vid uppnådd pensionsålder möjligheten att välja om de vill arbeta ytterligare två år eller gå i pension. Samma rätt tillkommer inte en person som är anställd med lönebidrag.

Under det gångna riksdagsåret har liknande motioner behandlats och avslagits då regeringen prioriterat andra insatser för att stärka arbetslinjen. Sådana åtgärder förekommer alltid i det politiska arbetet. Detta utesluter dock inte att frågan aktualiseras återigen inför kommande riksdagsår så att åtgärden kan inrymmas i nästkommande års budget.

För att devisen ”allas lika rätt” ska ha ett reellt innehåll fordras att samma regelverk gäller för alla oavsett om personen är handikappad eller ej. Samhällets önskan att allt fler ska ge några år extra till arbetsmarknaden är en målsättning som är bra och bör därför omfatta alla. Det är därför viktigt att förändra regelverket så att även personer med lönebidrag ges rätten att fortsätta arbeta fram till 67 års ålder om de så önskar, med bibehållet lönebidrag. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 25 oktober 2010

Karin Nilsson (C)

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)