Löne- och anslagssystem i staten

Motion 2013/14:Fi287 av Jasenko Omanovic och Meeri Wasberg (S)

av Jasenko Omanovic och Meeri Wasberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över löne- och anslagssystemet i staten.

Motivering

I staten avgörs oftast löner inom ramen för ett anslagsberäkningssystem i statsbudgeten, det s.k. ramanslagssystemet, som infördes 1993.

Kritiken mot systemet har vuxit under årens lopp allteftersom de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna inom staten har förändrats. Kritiken gäller framför allt produktivitetsavdraget och att gjorda jämförelser inte ger staten avsedda förutsättningar. Det uppstår kraftiga svängningar mellan åren. Jämför man t.ex. löneindex så ökade detta år 2010 med 6 miljarder och år 2011 med 0,9 miljarder. Sådana svängningar ger instabilitet. Vidare ger beräkningssystemet en eftersläpning på omkring två år jämfört med övriga arbetsmarknaden och det kan bli mycket olyckligt, särskilt i kristider när statliga insatser behövs för att stimulera ekonomin.

När finanskrisen slog till 2008/09 fanns ett behov av att förstärka statlig service, men anslagssystemet försvårade detta. Därför behöver riksdagen modernisera beräkningssystemet i olika delar och så att det blir stabilare och mer förutsägbart.

Stockholm den 1 oktober 2013

Jasenko Omanovic (S)

Meeri Wasberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)