Lokalradions rätt att vidaresända program från riksradion

Motion 1990/91:Kr228 av Ingegerd Elm m.fl. (s)

av Ingegerd Elm m.fl. (s)
Enligt de regler, som styrelsen för Sveriges Radio AB
antagit, skall lokalradiostationerna fylla ut den tid de inte
använder för egna sändningar med riksradioprogram.
Att vidaresända program, s.k. tappning, av
riksradioprogram i FM 4-nätet får ske enligt följande
regler:Mellan kl. ca 06.00 och ca 19.00 får tappning ske
ur P 1Mellan kl. ca 19.00 och ca 24.00 får tappning ske ur
P 2Mellan kl. ca 24.00 och ca 06.00 får tappning ske ur P
3
Reglerna för tappningsrätten är tvingande för
lokalradiostationerna.
Kulturutskottets av riksdagen godkända uttalande 1986,
i vilket förutsattes att ''ledig'' lokalradiotid inte skulle
domineras av P 3, har därmed beaktats av Sveriges Radio.
Regleringen av tappningsrätten har emellertid fått
konsekvenser som inte är rimliga. Lokalradiostationerna
saknar möjlighet att tappa riksradioprogram med
länsanknytning under annan tid än den angivna.
Stationernas möjlighet att skapa en för lyssnarna intressant
kanal med lokal inriktning begränsas av tappningsreglerna.
Lyssnarnas uppskattning av programsättningen har inte
varit överväldigande; programbyte är vanligt när
lokalradions egna sändningar upphör. Med vetskap om
lyssnarnas beteende kan man med fog ifrågasätta om
riksdagens kulturpolitiska ambition i detta fall gett önskad
effekt.
Lokalradiostationerna har en långtgående
självständighet i fråga om det egna programutbudet. I
konsekvens därmed bör varje lokalradiostation få rätt att
fritt välja tappningsprogram.
Vi anser därför att riksdagen bör ompröva sitt tidigare
uttalande om tappningsrätten inför den nya avtalsperioden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om rätten för lokalradiostationerna
att vidaresända program från Riksradion.

Stockholm den 22 januari 1991

Ingegerd Elm (s)

Marianne Andersson (s)
i Gislaved

Nils Nordh (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)