Lokala skolstyrelser

Motion 2013/14:Ub351 av Johan Löfstrand (S)

av Johan Löfstrand (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla lokala skolstyrelser med elevmajoritet.

Motivering

En av skolans främsta uppgifter är att främja lärande om demokrati, värdegrund och mänskliga rättigheter samt att verka för att öka barns och ungdomars möjligheter till inflytande och delaktighet. I skollagen betonas särskilt skolans uppdrag att fostra demokratiska samhällsmedborgare och att inflytandet i skolan ska öka i takt med ålder och mognad.

I dag är det självklart att arbetstagare har inflytande över sin arbetsplats, men så är inte fallet i skolan när det gäller elevinflytandet. Att gymnasieelever, som i många fall även är myndiga, ska ha samma möjligheter i skolan är dessvärre fortfarande långt ifrån självklart, vilket det borde vara.

Som ett led i att förbättra ungdomars inflytande i skolan införde den socialdemokratiska regeringen på 1990-talet försök med lokala skolstyrelser med elevmajoritet i gymnasieskolan. Sedan dess har möjligheten permanentats och idag är det över 40 gymnasieskolor som arbetar framgångsrikt med denna modell, bland annat i Norrköping. Där vill dock den borgerliga majoriteten avskaffa möjligheterna för lokala skolstyrelser att ha elevmajoritet. Eleverna är naturligtvis mycket besvikna över denna tillbakagång.

Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras. Vi vill ha kompetenta, kritiskt granskande och kreativa elever. Ett led i det arbetet kan vara att ingå i en lokal skolstyrelse. Där får eleverna lära sig hur demokrati fungerar i praktiken. Det är ett första viktigt steg i den demokratiska skolningen för många elever. För att eleverna i framtiden ska bli engagerade samhällsmedborgare krävs att de tidigt får en inblick i hur det demokratiska systemet fungerar. De lokala skolstyrelserna är en viktig länk i detta arbete.

Att ha en skolstyrelse med elevmajoritet innebär inte att eleverna kan styra hela skolan, utan att deras inflytande stärks inom de områden de ansvarar för. De skolstyrelser som har elevmajoritet anser att detta fungerar väl och att eleverna tar ett gott ansvar för skolan. Det utvecklar också skolan som arbetsplats genom att eleverna genom sina representanter får komma till tals i viktiga frågor som rör dem. Det är en demokratiskolning som måste finnas i en modern skola som investerar för framtiden.

Stockholm den 30 september 2013

Johan Löfstrand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)