Lokal folkomröstning om vargen

Motion 2013/14:MJ204 av Olle Larsson (SD)

av Olle Larsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lokalt folkomrösta om huruvida det ska finnas varg i närområdet eller inte.

Motivering

Lokala folkomröstningar ska genomföras så att befolkningen i berörda bygder får vara med och fatta beslut om huruvida varg ska finnas i deras närområde eller inte.

Förutsättningen för många av de rödlistade arterna, kärlväxter, svampar och insekter är betande mular på ängar, i skogar och fjäll. Vargen är inte globalt utrotningshotad men det är fjällko, rödkulla och andra svenska lantraser. Förutsättningen för många av de svenska lantraserna är att det idkas skogsbete, fäboddrift, skärgårdsjordbruk och andra för Sverige typiska traditionella jordbruksformer. För att kunna bedriva dessa typer av jordbruk krävs att det inte finns varg i området.

Riksdagen ska därför besluta om att genomföra lokala folkomröstningar om huruvida varg ska finnas i området eller inte.

Stockholm den 18 september 2013

Olle Larsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-09-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)