Livsvänliga och hållbara jobb

Motion 2010/11:A300 av Thomas Strand (S)

av Thomas Strand (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av livsvänliga och hållbara jobb.

Motivering

Vi behöver fler jobb. Alla som vill och kan arbeta ska få göra det, allt efter förmåga och förutsättningar. Arbete är både en rättighet och en skyldighet. Därför ska kampen mot arbetslösheten och för fler jobb vara högt prioriterad.

Samtidigt är det viktigt att våra jobb är livsvänliga och hållbara. Vi behöver jobb som leder till utveckling och inte utslagning. Det är kontraproduktivt om jobb leder till att man blir sjuk. Det gynnar inte ett välfärdssamhälle. Vi behöver jobb som är positiva och utvecklande för mig själv, för andra och för hela samhället.

En grundbult för att jobben ska vara livsvänliga och hållbara är den så kallade svenska modellen, där ansvarstagande parter tecknar kollektivavtal som klargör spelreglerna på arbetsmarknaden. Sedan behöver vi trygga och moderna arbetslöshetsförsäkringar och socialförsäkringar.

Till detta kommer att vi bör prioritera och stärka forskning om livsvänliga och hållbara jobb. Därför var det beklagligt att Arbetslivsinstitutet lades ned. Det har medfört att arbetslivsforskningen tappat mark. Denna forskning måste stärkas.

Vi måste också prioritera arbetsmiljöfrågorna. Därför är det helt fel att minska anslaget till arbetsmiljön såsom den nuvarande regeringen gjort. Vi behöver exempelvis fler, inte färre, skyddsombud på våra arbetsplatser. Vi måste också stärka tillgången till företagshälsovård. Lägst företagshälsovård har kvinnliga arbetare inom privat service.

Tyvärr försämras arbetsmiljön på våra arbetsplatser, särskilt för arbetare och lägre tjänstemän. Möjligheten att påverka sin egen situation har minskat, stressen har ökat och arbete på udda och obekväma tider har blivit allt mer utbrett. Denna utveckling måste vändas. Vi behöver jobb som är livsvänliga och hållbara.

Stockholm den 22 oktober 2010

Thomas Strand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)