Livränta

Motion 1999/2000:Sf262 av Ulla Hoffmann (v)

av Ulla Hoffmann (v)
En person som får sin arbetsförmåga bestående nedsatt på grund av
arbetsskada kan beviljas livränta. Livräntan ska täcka den inkomstförlust
som arbetstagaren gör på grund av skadan. Den inkomst som
arbetstagaren skulle ha haft om han/hon inte blivit skadad jämförs med
den inkomst han/hon beräknas kunna få trots skadan. Skillnaden mellan
dessa inkomster utgör livräntan. Livränta kan beviljas för viss tid eller
tills vidare. Den kan växlas in mot ett kapitalbelopp. Det innebär att
livräntan kan betalas ut som ett engångsbelopp. Hur många som utnyttjat
denna möjlighet finns det ingen statistik över hos Riksförsäkringsverket.
Det finns speciella bestämmelser vad gäller samordning av livränta och
pension. Rörande livränta som bytts ut mot kapitalbelopp innebär
samordningen att pensionen minskas. Samordningen är livsvarig, det vill
säga varar hela livet, såvida inte tidsbestämt utbyte av kapitalbelopp
föreligger. Enligt regeringsbeslut från 1977 baseras återbetalningen av ett
engångsbelopp bland annat på kvinnors och mäns genomsnittliga livslängd.
Eftersom återbetalningsbeloppet bestäms utifrån den förväntade
medellivslängden får en person som lever längre än så betala tillbaka mer än
han eller hon erhållit i kapitalbelopp. Vänsterpartiet anser att detta är en
olycklig konsekvens av lagstiftningen. Riksdagen bör därför ge regeringen i
uppdrag att utreda hur lagstiftningen skall ändras för att ingen ska behöva
betala mer än vad han eller hon fått i kapitalbelopp. Vi förutsätter att detta
ryms inom försäkringen. Regeringen bör även få i uppdrag att utforma
lagstiftningen så att de pensionärer som idag omfattas av lagstiftningen och
redan betalt sin "skuld" skall anses skuldfria.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär en utredning av lagen om
allmän försäkring med syfte att de pensionärer som uppbär
yrkesskadelivränta och är återbetalningsskyldiga enligt
samordningsregler skall anses ha betalat sin skuld när skuldbeloppet
är inbetalat,
2. att riksdagen hos regeringen begär att utredningen även
omfattar de pensionärer som redan betalat ursprungsbeloppet och att
dessa skall anses skuldfria.

Stockholm den 5 oktober 1999
Ulla Hoffmann (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)